Vi tenker bare når vi blir konfrontert med problemer.


vi-tenker-bare-når-vi-blir-konfrontert-med-problemer
tenkevitenkerbarenårviblirkonfrontertmedproblemervi tenkertenker barebare nårnår vivi blirblir konfrontertkonfrontert medmed problemervi tenker baretenker bare nårbare når vinår vi blirvi blir konfrontertblir konfrontert medkonfrontert med problemervi tenker bare nårtenker bare når vibare når vi blirnår vi blir konfrontertvi blir konfrontert medblir konfrontert med problemervi tenker bare når vitenker bare når vi blirbare når vi blir konfrontertnår vi blir konfrontert medvi blir konfrontert med problemer

Det er med penger som med møkk - de gjør bare nytte for seg når de blir spredd. -Penger og økonomi
det-er-med-penger-som-med-møkk-gjør-bare-nytte-for-seg-når-blir-spredd
Hvis vi ikke lærer å le av våre problemer, vil vi ikke ha noe å le av når vi blir eldre. -Latter
hvis-vi-ikke-lærer-å-le-av-våre-problemer-vil-vi-ikke-noe-å-le-av-når-vi-blir-eldre
Alle tenker på seg - det er bare jeg som tenker på meg. -Egoisme
alle-tenker-på-seg-det-er-bare-jeg-som-tenker-på-meg
Hvorfor konfronteres vi ikke med livets alvorligste problemer når vi er tyve år og vet alt? -Ukjent
hvorfor-konfronteres-vi-ikke-med-livets-alvorligste-problemer-når-vi-er-tyve-år-og-vet-alt
Den som tenker skarpt, blir pessimist. Den som tenker dypt, blir optimist. -Pessimist
den-som-tenker-skarpt-blir-pessimist-den-som-tenker-dypt-blir-optimist
Når alle tenker likt, er det ingen som tenker. -Tenke
når-alle-tenker-likt-er-det-ingen-som-tenker