Vi skal ikke slutte å utforske. Og formålet med all vår utforskning, er å ende der vi startet og kjenne stedet for første gang.


vi-skal-ikke-slutte-å-utforske-og-formålet-med-all-vår-utforskning-er-å-ende-der-vi-startet-og-kjenne-stedet-for-første-gang
utforskeviskalikkeslutteutforskeogformåletmedallvårutforskningerendedervistartetogkjennestedetforførstegangvi skalskal ikkeikke slutteslutte åå utforskeog formåletformålet medmed allall vårvår utforskninger åå endeende derder vivi startetstartet ogog kjennekjenne stedetstedet forførste gangvi skal ikkeskal ikke slutteikke slutte åslutte å utforskeog formålet medformålet med allmed all vårall vår utforskninger å endeå ende derende der vider vi startetvi startet ogstartet og kjenneog kjenne stedetkjenne stedet forstedet for førstefor første gangvi skal ikke slutteskal ikke slutte åikke slutte å utforskeog formålet med allformålet med all vårmed all vår utforskninger å ende derå ende der viende der vi startetder vi startet ogvi startet og kjennestartet og kjenne stedetog kjenne stedet forkjenne stedet for førstestedet for første gangvi skal ikke slutte åskal ikke slutte å utforskeog formålet med all vårformålet med all vår utforskninger å ende der viå ende der vi startetende der vi startet ogder vi startet og kjennevi startet og kjenne stedetstartet og kjenne stedet forog kjenne stedet for førstekjenne stedet for første gang

De aller første brikkene, de du startet med – de henger fast for bestandig. -Øivind Holthe
de-aller-første-brikkene-du-startet-med-henger-fast-for-bestandig
Sivilisasjonen begynte første gang en sint person kastet et ord i stedet for en stein. -Sivilisasjon
sivilisasjonen-begynte-første-gang-sint-person-kastet-et-ord-i-stedet-for-stein
Vi må slutte å bruke vår kreative energi på å leve opp til uoppnåelige idealbilder og i stedet gå etter noen av ideene og drømmene våre. -Jojo Moyes
vi-må-slutte-å-bruke-vår-kreative-energi-på-å-leve-opp-til-uoppnåelige-idealbilder-og-i-stedet-gå-etter-noen-av-ideene-og-drømmene-våre
Vår historie begynte for omtrent 10 000 år siden. Da begynte istiden å smelte, og da tok Den Første Nordmann familien med, fulgte den smeltende isbreen nordover og vi var i gang. -Norge og nordmenn
vår-historie-begynte-for-omtrent-10-000-år-siden-da-begynte-istiden-å-smelte-og-da-tok-den-første-nordmann-familien-med-fulgte-den-smeltende
Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med