Vi mennesker fins i et antall jeg ikke er istand til å erkjenne, ikke engang som abstrakt forestilling. Og jeg tenker at Gud må ha vært litt urealistisk ambisiøs den gangen. Han må ha tatt seg vann over hodet. Kunne han ikke bare ha stoppet, f. eks. etter Antwerpen? Sagt at det var greit. Kalt det en dag? Men nei, det kunne han ikke. Og nå sitter vi her.


vi-mennesker-fins-i-et-antall-jeg-ikke-er-istand-til-å-erkjenne-ikke-engang-som-abstrakt-forestilling-og-jeg-tenker-at-gud-må-vært-litt
menneskehetenvimenneskerfinsetantalljegikkeeristandtilerkjenneengangsomabstraktforestillingogtenkeratgudværtlitturealistiskambisiøsdengangenhantattsegvannoverhodetkunnehanbarestoppeteksetterantwerpensagtdetvargreitkaltdagmenneikunneikkesittervihervi menneskermennesker finsfins ii etet antallantall jegjeg ikkeikke erer istandtil åå erkjenneikke engangengang somsom abstraktabstrakt forestillingog jegjeg tenkertenker atat gudgud måha værtvært littlitt urealistiskurealistisk ambisiøsambisiøs denden gangenhan måha tatttatt segseg vannvann overover hodetkunne hanhan ikkeikke barebare haha stoppetetter antwerpensagt atat detdet varvar greitkalt detdet enen dagmen neidet kunnekunne hanhan ikkeog nånå sittersitter vivi hervi mennesker finsmennesker fins ifins i eti et antallet antall jegantall jeg ikkejeg ikke erikke er istander istand tilistand til åtil å erkjenneikke engang somengang som abstraktsom abstrakt forestillingog jeg tenkerjeg tenker attenker at gudat gud mågud må hamå ha værtha vært littvært litt urealistisklitt urealistisk ambisiøsurealistisk ambisiøs denambisiøs den gangenhan må hamå ha tattha tatt segtatt seg vannseg vann overvann over hodetkunne han ikkehan ikke bareikke bare habare ha stoppetsagt at detat det vardet var greitkalt det endet en dagdet kunne hankunne han ikkeog nå sitternå sitter visitter vi her

For han snakket om kjærlighet, men hennes kjærlighet så ikke ut sånn som han trodde. Og hun kunne ikke forklare den med ord. -Sigrid Undset
for-han-snakket-om-kjærlighet-men-hennes-kjærlighet-så-ikke-ut-sånn-som-han-trodde-og-hun-kunne-ikke-forklare-den-med-ord
Han gjorde hva han kunne for å skjule det faktum at han ikke kunne hva han gjorde. -Gabriel Laub
han-gjorde-hva-han-kunne-for-å-skjule-det-faktum-at-han-ikke-kunne-hva-han-gjorde
Jeg ser på ham, og han likner ikke på meg i det hele tatt. Så jeg tenker: Er jeg egentlig moren? -Madonna
jeg-på-ham-og-han-likner-ikke-på-meg-i-det-hele-tatt-så-jeg-tenker-er-jeg-egentlig-moren