Vi kvinner forelsker oss alltid i menn av én bestemt type. Det er vår form for monogami.


vi-kvinner-forelsker-oss-alltid-i-menn-av-én-bestemt-type-det-er-vår-form-for-monogami
forelskelsevikvinnerforelskerossalltidmennavénbestemttypedetervårformformonogamivi kvinnerkvinner forelskerforelsker ossoss alltidalltid ii mennmenn avav énén bestemtbestemt typedet erer vårvår formform forvi kvinner forelskerkvinner forelsker ossforelsker oss alltidoss alltid ialltid i menni menn avmenn av énav én bestemtén bestemt typedet er vårer vår formvår form forform for monogamivi kvinner forelsker osskvinner forelsker oss alltidforelsker oss alltid ioss alltid i mennalltid i menn avi menn av énmenn av én bestemtav én bestemt typedet er vår former vår form forvår form for monogamivi kvinner forelsker oss alltidkvinner forelsker oss alltid iforelsker oss alltid i mennoss alltid i menn avalltid i menn av éni menn av én bestemtmenn av én bestemt typedet er vår form forer vår form for monogami

Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
Kvinner har bedre fantasi enn menn. Det trenger de for å fortelle oss hvor fantasktiske vi er. -Kvinner og menn
kvinner-har-bedre-fantasi-enn-menn-det-trenger-for-å-fortelle-oss-hvor-fantasktiske-vi-er
Menn prøver alltid å holde kvinner utenfor forretningslivet så de ikke skal oppdage hvor morsomt det er. -Vivien Kellems
menn-prøver-alltid-å-holde-kvinner-utenfor-forretningslivet-så-ikke-skal-oppdage-hvor-morsomt-det-er
Det finnes ingen bøker i verden som alle må lese, men bare bøker som bestemte mennesker må lese til en bestemt tid på et bestemt sted under bestemte omstendigheter i en bestemt periode i det menneskets liv. -Lin Yutang
det-finnes-ingen-bøker-i-verden-som-alle-må-lese-men-bare-bøker-som-bestemte-mennesker-må-lese-til-bestemt-tid-på-et-bestemt-sted-under-bestemte