Vi kan ikkje eige kvarandre tusen dikt har fortalt oss at vi ikkje kan eige kvarandre men vi kan låne kvarandre og gløyme levere tilbake


vi-kan-ikkje-eige-kvarandre-tusen-dikt-har-fortalt-oss-at-vi-ikkje-kan-eige-kvarandre-men-vi-kan-låne-kvarandre-og-gløyme-levere-tilbake
arne rusetvikanikkjeeigekvarandretusendiktharfortaltossatvimenlåneoggløymeleveretilbakevi kankan ikkjeikkje eigeeige kvarandrekvarandre tusentusen diktdikt harhar fortaltfortalt ossoss atat vivi ikkjeikkje kankan eigeeige kvarandrekvarandre menmen vivi kankan lånelåne kvarandrekvarandre ogog gløymegløyme leverelevere tilbakevi kan ikkjekan ikkje eigeikkje eige kvarandreeige kvarandre tusenkvarandre tusen dikttusen dikt hardikt har fortalthar fortalt ossfortalt oss atoss at viat vi ikkjevi ikkje kanikkje kan eigekan eige kvarandreeige kvarandre menkvarandre men vimen vi kanvi kan lånekan låne kvarandrelåne kvarandre ogkvarandre og gløymeog gløyme leveregløyme levere tilbakevi kan ikkje eigekan ikkje eige kvarandreikkje eige kvarandre tuseneige kvarandre tusen diktkvarandre tusen dikt hartusen dikt har fortaltdikt har fortalt osshar fortalt oss atfortalt oss at vioss at vi ikkjeat vi ikkje kanvi ikkje kan eigeikkje kan eige kvarandrekan eige kvarandre meneige kvarandre men vikvarandre men vi kanmen vi kan lånevi kan låne kvarandrekan låne kvarandre oglåne kvarandre og gløymekvarandre og gløyme levereog gløyme levere tilbakevi kan ikkje eige kvarandrekan ikkje eige kvarandre tusenikkje eige kvarandre tusen dikteige kvarandre tusen dikt harkvarandre tusen dikt har fortalttusen dikt har fortalt ossdikt har fortalt oss athar fortalt oss at vifortalt oss at vi ikkjeoss at vi ikkje kanat vi ikkje kan eigevi ikkje kan eige kvarandreikkje kan eige kvarandre menkan eige kvarandre men vieige kvarandre men vi kankvarandre men vi kan lånemen vi kan låne kvarandrevi kan låne kvarandre ogkan låne kvarandre og gløymelåne kvarandre og gløyme leverekvarandre og gløyme levere tilbake

Dei har lova kvarandre så mye at dei ikkje tør møtast meir. -Løfte
dei-har-lova-kvarandre-så-mye-at-dei-ikkje-tør-møtast-meir
Gode vennskapar handlar ikkje om gode menneske. Gode vennskapar handlar berre om dette: Likar vi kvarandre like godt? -Vennskap
gode-vennskapar-handlar-ikkje-om-gode-menneske-gode-vennskapar-handlar-berre-om-dette-likar-vi-kvarandre-like-godt
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal
Menneska forstår aldri anna hjå kvarandre, enn det dei har sjølve. Og det elskar og rosar dei. -Kristoffer Uppdal
menneska-forstår-aldri-anna-hjå-kvarandre-enn-det-dei-har-sjølve-og-det-elskar-og-rosar-dei
å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det? -Arne Ruset
å-leve-er-ikkje-akkurat-det-lettaste-som-finst-ikkje-alltid-vakre-roser-og-musikk-men-sidan-no-dette-orgelet-likevel-står-her-kan-vi-vel-spele-litt