Vi har ikke noen svar på spørsmålet om hva vår oppgave er, hva vi burde gjøre her på Jorden. Vi lever i det ytterste mørke med hensyn til hvem vi er og hvorfor vi er her, og likevel vet vi at det må ha en mening.


vi-har-ikke-noen-svar-på-spørsmålet-om-hva-vår-oppgave-er-hva-vi-burde-gjøre-her-på-jorden-vi-lever-i-det-ytterste-mørke-med-hensyn-til-hvem
livets meningviharikkenoensvarspørsmåletomhvavåroppgaveerviburdegjøreherjordenleverdetytterstemørkemedhensyntilhvemeroghvorforherlikevelvetatmeningvi harhar ikkeikke noennoen svarsvar påpå spørsmåletspørsmålet omom hvahva vårvår oppgaveoppgave erhva vivi burdeburde gjøregjøre herher påpå jordenvi leverlever ii detdet yttersteytterste mørkemørke medmed hensynhensyn tiltil hvemhvem vivi erer ogog hvorforvi erer herog likevellikevel vetvet vivi atat detdet måen meningvi har ikkehar ikke noenikke noen svarnoen svar påsvar på spørsmåletpå spørsmålet omspørsmålet om hvaom hva vårhva vår oppgavevår oppgave erhva vi burdevi burde gjøreburde gjøre hergjøre her påher på jordenvi lever ilever i deti det ytterstedet ytterste mørkeytterste mørke medmørke med hensynmed hensyn tilhensyn til hvemtil hvem vihvem vi ervi er oger og hvorforog hvorfor vihvorfor vi ervi er herog likevel vetlikevel vet vivet vi atvi at detat det mådet må haha en mening

Spørsmålet er ikke hvorfor eller om man blir forelsket, men hva man akter å gjøre med det. -Forelskelse
spørsmålet-er-ikke-hvorfor-eller-om-man-blir-forelsket-men-hva-man-akter-å-gjøre-med-det
Jeg vet ikke hva regjeringen vår gjør, bortsett fra å gjøre oss til gjeldsslaver og bombe andre land. -Regjering
jeg-vet-ikke-hva-regjeringen-vår-gjør-bortsett-fra-å-gjøre-oss-til-gjeldsslaver-og-bombe-andre-land
Hvorfor er mennesket egentlig til, og hva skal det her nede på jorden? Det kommer inn av en dør og går ut en annen - hvorfra, hvorhen? -Gabriel Scott
hvorfor-er-mennesket-egentlig-til-og-hva-skal-det-her-nede-på-jorden-det-kommer-inn-av-dør-og-går-ut-annen-hvorfra-hvorhen
Hva vil du med mening? Livet er et ønske, ikke en mening. -Livets mening
hva-vil-du-med-mening-livet-er-et-ønske-ikke-mening