Vi har glemt det gode gamle kollektive ansvaret. Nabokjerringer som følger med og kjefter når noen får juling eller blir mobbet, er der ikke lenger. Vi må få folk til å bry seg om hverandre igjen. Det er ikke så farlig å engasjere seg i andre som folk tror.


vi-har-glemt-det-gode-gamle-kollektive-ansvaret-nabokjerringer-som-følger-med-og-kjefter-når-noen-får-juling-eller-blir-mobbet-er-der-ikke-lenger
bry segviharglemtdetgodegamlekollektiveansvaretnabokjerringersomfølgermedogkjefternårnoenfårjulingellerblirmobbeterderikkelengerfolktilbrysegomhverandreigjendetfarligengasjereandretrorvi harhar glemtglemt detdet godegode gamlegamle kollektivekollektive ansvaretnabokjerringer somsom følgerfølger medmed ogog kjefterkjefter nårnår noennoen fårfår julingjuling ellereller blirblir mobbeter derder ikkeikke lengervi måfå folkfolk tiltil åå brybry segseg omom hverandrehverandre igjendet erer ikkeikke såså farligfarlig åå engasjereengasjere segseg iandre somsom folkfolk trorvi har glemthar glemt detglemt det godedet gode gamlegode gamle kollektivegamle kollektive ansvaretnabokjerringer som følgersom følger medfølger med ogmed og kjefterog kjefter nårkjefter når noennår noen fårnoen får julingfår juling ellerjuling eller blireller blir mobbeter der ikkeder ikke lengervi må fåmå få folkfå folk tilfolk til åtil å bryå bry segbry seg omseg om hverandreom hverandre igjendet er ikkeer ikke såikke så farligså farlig åfarlig å engasjereå engasjere segengasjere seg iseg i andrei andre somandre som folksom folk tror

Folk har en tendens til å gjøre gode gjerninger slurvete. Man vil bidra, men ikke bøye seg ned. Det får noen andre gjøre. -Beate Grimsrud
folk-har-tendens-til-å-gjøre-gode-gjerninger-slurvete-man-vil-bidra-men-ikke-bøye-seg-ned-det-får-noen-andre-gjøre
Jeg har tro på evnen folk har til å gå på igjen på nytt og på nytt, sjøl om det ser håpløst ut. Folk fortsetter å klore seg fram som best de kan, de! -Pågangsmot
jeg-har-tro-på-evnen-folk-har-til-å-gå-på-igjen-på-nytt-og-på-nytt-sjøl-om-det-håpløst-ut-folk-fortsetter-å-klore-seg-fram-som-best-kan
Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige
En politisk leder må hele tiden se seg tilbake for å se om folk fremdeles er der. Hvis de ikke er der, er han ikke lenger politisk leder. -Politiker
en-politisk-leder-må-hele-tiden-se-seg-tilbake-for-å-se-om-folk-fremdeles-er-der-hvis-ikke-er-der-er-han-ikke-lenger-politisk-leder