Vi har gjort dyrene til våre slaver og liker ikke å se på dem som våre likeverdige.


vi-har-gjort-dyrene-til-våre-slaver-og-liker-ikke-å-se-på-dem-som-våre-likeverdige
dyrvihargjortdyrenetilvåreslaveroglikerikkesedemsomlikeverdigevi harhar gjortgjort dyrenedyrene tiltil vårevåre slaverslaver ogog likerliker ikkeikke åå sese påpå demdem somsom vårevåre likeverdigevi har gjorthar gjort dyrenegjort dyrene tildyrene til våretil våre slavervåre slaver ogslaver og likerog liker ikkeliker ikke åikke å seå se påse på dempå dem somdem som våresom våre likeverdigevi har gjort dyrenehar gjort dyrene tilgjort dyrene til våredyrene til våre slavertil våre slaver ogvåre slaver og likerslaver og liker ikkeog liker ikke åliker ikke å seikke å se påå se på demse på dem sompå dem som våredem som våre likeverdigevi har gjort dyrene tilhar gjort dyrene til våregjort dyrene til våre slaverdyrene til våre slaver ogtil våre slaver og likervåre slaver og liker ikkeslaver og liker ikke åog liker ikke å seliker ikke å se påikke å se på demå se på dem somse på dem som vårepå dem som våre likeverdige

Ingen kunstart tar til de grader vare på våre røtter som salmen. -Sang
ingen-kunstart-tar-til-grader-vare-på-våre-røtter-som-salmen
Vår alderdom begynner den dag da vi ikke lenger har full rådighet over våre evner, da vi blir fanger av våre minner og vår fortid. -Victor Cherbulies
vår-alderdom-begynner-den-dag-da-vi-ikke-lenger-har-full-rådighet-over-våre-evner-da-vi-blir-fanger-av-våre-minner-og-vår-fortid
Alle våre drømmer kan bli virkelige hvis vi har mot til å følge dem. -Drøm
alle-våre-drømmer-kan-bli-virkelige-hvis-vi-har-mot-til-å-følge-dem