Vi har aldri hatt så mange sønner uten fedre som i vår tid. Men vi har heller aldri før hatt så mange fedre uten sønner.


vi-har-aldri-hatt-så-mange-sønner-uten-fedre-som-i-vår-tid-men-vi-har-heller-aldri-før-hatt-så-mange-fedre-uten-sønner
ole pausviharaldrihattmangesønnerutenfedresomvårtidmenvihellerførsønnervi harhar aldrialdri hatthatt såså mangemange sønnersønner utenuten fedrefedre somsom ii vårvår tidmen vivi harhar hellerheller aldrialdri førfør hatthatt såså mangemange fedrefedre utenuten sønnervi har aldrihar aldri hattaldri hatt såhatt så mangeså mange sønnermange sønner utensønner uten fedreuten fedre somfedre som isom i våri vår tidmen vi harvi har hellerhar heller aldriheller aldri føraldri før hattfør hatt såhatt så mangeså mange fedremange fedre utenfedre uten sønnervi har aldri hatthar aldri hatt såaldri hatt så mangehatt så mange sønnerså mange sønner utenmange sønner uten fedresønner uten fedre somuten fedre som ifedre som i vårsom i vår tidmen vi har hellervi har heller aldrihar heller aldri førheller aldri før hattaldri før hatt såfør hatt så mangehatt så mange fedreså mange fedre utenmange fedre uten sønnervi har aldri hatt såhar aldri hatt så mangealdri hatt så mange sønnerhatt så mange sønner utenså mange sønner uten fedremange sønner uten fedre somsønner uten fedre som iuten fedre som i vårfedre som i vår tidmen vi har heller aldrivi har heller aldri førhar heller aldri før hattheller aldri før hatt såaldri før hatt så mangefør hatt så mange fedrehatt så mange fedre utenså mange fedre uten sønner

Hvilke strenge dommere alle fedre er over sine unge sønner! -Terents
hvilke-strenge-dommere-alle-fedre-er-over-sine-unge-sønner
Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye. -Takknemlighet
aldri-har-så-mange-hatt-så-få-å-takke-for-så-mye
Man kan treffe kvinner som aldri har hatt en kjærlighetsaffære, men sjelden noen som har hatt bare én. -Kvinner
man-kan-treffe-kvinner-som-aldri-har-hatt-kjærlighetsaffære-men-sjelden-noen-som-har-hatt-bare-én
Suksessen har mange fedre, mens fiaskoen er foreldreløs. -Ukjent
suksessen-har-mange-fedre-mens-fiaskoen-er-foreldreløs
I fredstid begraver de unge sine fedre. I krigen begraver de gamle sine sønner. -Krig
i-fredstid-begraver-unge-sine-fedre-i-krigen-begraver-gamle-sine-sønner
Jeg vet mange som ikke trodde forholdet vårt ville vare - men nå har vi nettopp hatt tomånedersjubileum. -Parforhold
jeg-vet-mange-som-ikke-trodde-forholdet-vårt-ville-vare-men-nå-har-vi-nettopp-hatt-tomånedersjubileum