Vi får tilbake det vi sår. Enten det er nåde og snillhet vi tilbyr, eller dritt vi slenger rundt oss, vi får det tilbake. Det er en evig kommunikasjon.


vi-får-tilbake-det-vi-sår-enten-det-er-nå-og-snillhet-vi-tilbyr-eller-dritt-vi-slenger-rundt-oss-vi-får-det-tilbake-det-er-evig-kommunikasjon
may grethe lerumvifårtilbakedetvisårentenernådeogsnillhettilbyrellerdrittslengerrundtosstilbakedetevigkommunikasjonvi fårfår tilbaketilbake detdet vivi sårenten detdet erer nådenåde ogog snillhetsnillhet vivi tilbyreller drittdritt vivi slengerslenger rundtrundt ossvi fårfår detdet tilbakedet erer enen evigevig kommunikasjonvi får tilbakefår tilbake dettilbake det videt vi sårenten det erdet er nådeer nåde ognåde og snillhetog snillhet visnillhet vi tilbyreller dritt vidritt vi slengervi slenger rundtslenger rundt ossvi får detfår det tilbakedet er ener en evigen evig kommunikasjon

Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett. -Henry Ford
enten-du-tror-du-får-det-til-eller-ikke-har-du-som-regel-rett
Gi kjærlighet, og du får masse tilbake. -Jennifer Lopez
gi-kjærlighet-og-du-får-masse-tilbake
Jeg har prøvd sex i ulike varianter. Den vanlige stillingen får jeg klaustrofobi av. Og av de andre får jeg enten kink i nakken eller kjeven av ledd. -Sex og erotikk
jeg-har-prøvd-sex-i-ulike-varianter-den-vanlige-stillingen-får-jeg-klaustrofobi-av-og-av-andre-får-jeg-enten-kink-i-nakken-eller-kjeven-av-ledd
Å holde tilbake vonde følelser får du bare vondt i hodet av. -Astrid Nøklebye Heiberg
Å-holde-tilbake-vonde-følelser-får-du-bare-vondt-i-hodet-av
En klem er som en bumerang - du får den tilbake med en gang. -Bil Keane
en-klem-er-som-bumerang-du-får-den-tilbake-med-gang
Et lite ord til den som er din make, får du i glansen av et smil tilbake. -Arnulf Øverland
et-lite-ord-til-den-som-er-din-make-får-du-i-glansen-av-et-smil-tilbake