Vi er så opptatt av å gjøre de riktige valgene hele tida. Da jeg var liten, trodde jeg alltid at jeg ville få en fasit til slutt, men nå synes jeg den fasiten lar vente på seg. Og sannsynligvis er det vel sånn at vi aldri får vite det, hva som var riktig og hva som var galt. Det synes jeg er veldig interessant.


vi-er-så-opptatt-av-å-gjøre-riktige-valgene-hele-tida-da-jeg-var-liten-trodde-jeg-alltid-at-jeg-ville-få-fasit-til-slutt-men-nå-synes-jeg-den
rett og galtvieropptattavgjøreriktigevalgeneheletidadajegvarlitentroddealltidatvillefasittilsluttmensynesdenfasitenlarventesegogsannsynligvisdetvelsånnvialdrifårvitedethvasomriktigoggaltdetveldiginteressantvi erer såså opptattopptatt avav åå gjøregjøre dede riktigeriktige valgenevalgene helehele tidada jegjeg varvar litentrodde jegjeg alltidalltid atat jegjeg villeville fåen fasitfasit tiltil sluttmen nånå synessynes jegjeg denden fasitenfasiten larlar ventevente påpå segog sannsynligvissannsynligvis erer detdet velvel sånnsånn atat vivi aldrialdri fårfår vitevite dethva somsom varvar riktigriktig ogog hvahva somsom varvar galtdet synessynes jegjeg erer veldigveldig interessantvi er såer så opptattså opptatt avopptatt av åav å gjøreå gjøre degjøre de riktigede riktige valgeneriktige valgene helevalgene hele tidada jeg varjeg var litentrodde jeg alltidjeg alltid atalltid at jegat jeg villejeg ville fåville få enfå en fasiten fasit tilfasit til sluttmen nå synesnå synes jegsynes jeg denjeg den fasitenden fasiten larfasiten lar ventelar vente påvente på segog sannsynligvis ersannsynligvis er deter det veldet vel sånnvel sånn atsånn at viat vi aldrivi aldri fåraldri får vitefår vite dethva som varsom var riktigvar riktig ogriktig og hvaog hva somhva som varsom var galtdet synes jegsynes jeg erjeg er veldiger veldig interessant

Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant. -Gjøre
jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant
Hva og hvor mye hadde jeg mistet ved å prøve å gjøre bare det som var forventet av meg i stedet for hva jeg selv hadde ønsket å gjøre? -Forventning
hva-og-hvor-mye-hadde-jeg-mistet-ved-å-prøve-å-gjøre-bare-det-som-var-forventet-av-meg-i-stedet-for-hva-jeg-selv-hadde-ønsket-å-gjøre
Hvis jeg visste hva som var meningen med livet, trengte jeg ikke å skrive. Da kunne jeg bare sitte og vite. -Erlend Loe
hvis-jeg-visste-hva-som-var-meningen-med-livet-trengte-jeg-ikke-å-skrive-da-kunne-jeg-bare-sitte-og-vite
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Jeg lot som jeg var veldig sliten på sisterunden. Russeren som lå i ryggen min, bet på med en gang og gikk fram og dro. Det var perfekt. Jeg burde fått en pris for skuespillet. -Ski
jeg-lot-som-jeg-var-veldig-sliten-på-sisterunden-russeren-som-lå-i-ryggen-min-bet-på-med-gang-og-gikk-fram-og-dro-det-var-perfekt-jeg-burde
Jeg synes det er kjedelig når de ikke får mål, jeg. Jeg er litt enkel sånn. -Valgerd Svarstad Haugland
jeg-synes-det-er-kjedelig-når-ikke-får-mål-jeg-jeg-er-litt-enkel-sånn