Vi er alle misunnelige på dem hvis liv går i andre baner enn vårt eget. Vi misunner alle andre alt det vi ikke selv får oppleve.


vi-er-alle-misunnelige-på-dem-hvis-liv-går-i-andre-baner-enn-vårt-eget-vi-misunner-alle-andre-alt-det-vi-ikke-selv-får-oppleve
misunnelsevierallemisunneligedemhvislivgårandrebanerennvårtegetmisunneraltdetviikkeselvfåropplevevi erer allealle misunneligemisunnelige påpå demdem hvishvis livliv gårgår iandre banerbaner ennenn vårtvårt egetvi misunnermisunner alleandre altalt detdet vivi ikkeikke selvselv fårfår opplevevi er alleer alle misunneligealle misunnelige påmisunnelige på dempå dem hvisdem hvis livhvis liv gårliv går igår i andrei andre banerandre baner ennbaner enn vårtenn vårt egetvi misunner allemisunner alle andrealle andre altandre alt detalt det videt vi ikkevi ikke selvikke selv fårselv får opplevevi er alle misunneligeer alle misunnelige påalle misunnelige på demmisunnelige på dem hvispå dem hvis livdem hvis liv gårhvis liv går iliv går i andregår i andre baneri andre baner ennandre baner enn vårtbaner enn vårt egetvi misunner alle andremisunner alle andre altalle andre alt detandre alt det vialt det vi ikkedet vi ikke selvvi ikke selv fårikke selv får opplevevi er alle misunnelige påer alle misunnelige på demalle misunnelige på dem hvismisunnelige på dem hvis livpå dem hvis liv gårdem hvis liv går ihvis liv går i andreliv går i andre banergår i andre baner enni andre baner enn vårtandre baner enn vårt egetvi misunner alle andre altmisunner alle andre alt detalle andre alt det viandre alt det vi ikkealt det vi ikke selvdet vi ikke selv fårvi ikke selv får oppleve

Å ta ansvaret for sitt eget liv er å slutte å skylde på andre. Det er å gi seg selv ros, klapp og klem når du har gjort det bra, i stedet for å søke bekreftelse hos andre. -Anne Grete Preus
Å-ta-ansvaret-for-sitt-eget-liv-er-å-slutte-å-skylde-på-andre-det-er-å-gi-seg-selv-ros-klapp-og-klem-når-du-har-gjort-det-bra-i-stedet-for-å
Smerte er ekte når du får andre mennesker til å tro at det gjør vondt. Hvis ingen andre enn du tror på det, er smerten din galskap eller hysteri. -Naomi Wolf
smerte-er-ekte-når-du-får-andre-mennesker-til-å-tro-at-det-gjør-vondt-hvis-ingen-andre-enn-du-tror-på-det-er-smerten-din-galskap-eller-hysteri
Det onde som er i vårt eget vesen, straffer vi desto hardere hos andre. -Ondskap
det-onde-som-er-i-vårt-eget-vesen-straffer-vi-desto-hardere-hos-andre
Hvis en mann ikke går i samme takt som alle andre, kommer det kanskje av at han hører en annen trommeslager. La ham vandre i takt med den musikken han hører. -Henry David Thoreau
hvis-mann-ikke-går-i-samme-takt-som-alle-andre-kommer-det-kanskje-av-at-han-hører-annen-trommeslager-la-ham-vandre-i-takt-med-den-musikken-han
Vær klokere enn andre mennesker hvis du kan, men ikke fortell dem at du er det. -Klokskap
vær-klokere-enn-andre-mennesker-hvis-du-kan-men-ikke-fortell-dem-at-du-er-det