Vi elsker morskapet og vil dets vel, men i full frihet og under vårt eget ansvar.


vi-elsker-morskapet-og-vil-dets-vel-men-i-full-frihet-og-under-vårt-eget-ansvar
katti anker møllervielskermorskapetogvildetsvelmenfullfrihetundervårtegetansvarvi elskerelsker morskapetmorskapet ogog vilvil detsdets velmen ii fullfull frihetfrihet ogog underunder vårtvårt egeteget ansvarvi elsker morskapetelsker morskapet ogmorskapet og vilog vil detsvil dets velmen i fulli full frihetfull frihet ogfrihet og underog under vårtunder vårt egetvårt eget ansvarvi elsker morskapet ogelsker morskapet og vilmorskapet og vil detsog vil dets velmen i full friheti full frihet ogfull frihet og underfrihet og under vårtog under vårt egetunder vårt eget ansvarvi elsker morskapet og vilelsker morskapet og vil detsmorskapet og vil dets velmen i full frihet ogi full frihet og underfull frihet og under vårtfrihet og under vårt egetog under vårt eget ansvar

Man elsker ikke et menneske på grunn av dets styrke, men på grunn av dets svakheter. -Elske
man-elsker-ikke-et-menneske-på-grunn-av-dets-styrke-men-på-grunn-av-dets-svakheter
Man elsker ikke det andre mennesket på tross av dets feil og mangler, man elsker det med dets feil og mangler. -Tollak B. Sirnes
man-elsker-ikke-det-andre-mennesket-på-tross-av-dets-feil-og-mangler-man-elsker-det-med-dets-feil-og-mangler
Bøndene, de er vårt lands støtter, de er dets søyler! -Bonde
bøndene-er-vårt-lands-støtter-er-dets-søyler
Mitt ansvar er å ta ansvar for det jeg har ansvar for. -Jens Stoltenberg
mitt-ansvar-er-å-ta-ansvar-for-det-jeg-har-ansvar-for