Veteranen Trine Haltvik spilte kun forsvar for trønderne, men den tidligere villkatten i norsk kvinnehåndball var omtrent like bevegelig som en hofteoperert labrador.


veteranen-trine-haltvik-spilte-kun-forsvar-for-trønderne-men-den-tidligere-villkatten-i-norsk-kvinnehåndball-var-omtrent-like-bevegelig-som
sportveteranentrinehaltvikspiltekunforsvarfortrøndernemendentidligerevillkattennorskkvinnehåndballvaromtrentlikebevegeligsomhofteoperertlabradorveteranen trinetrine haltvikhaltvik spiltespilte kunkun forsvarforsvar formen denden tidligeretidligere villkattenvillkatten ii norsknorsk kvinnehåndballkvinnehåndball varvar omtrentomtrent likelike bevegeligbevegelig somsom enen hofteopererthofteoperert labradorveteranen trine haltviktrine haltvik spiltehaltvik spilte kunspilte kun forsvarkun forsvar forforsvar for trøndernemen den tidligereden tidligere villkattentidligere villkatten ivillkatten i norski norsk kvinnehåndballnorsk kvinnehåndball varkvinnehåndball var omtrentvar omtrent likeomtrent like bevegeliglike bevegelig sombevegelig som ensom en hofteopererten hofteoperert labrador

Det er ikke ondskapen som ødelegger verden, men middelmådigheten. Neros forbrytelse var ikke at han spilte mens Roma brant, men at han spilte dårlig. -Ned Rorem
det-er-ikke-ondskapen-som-ødelegger-verden-men-middelmådigheten-neros-forbrytelse-var-ikke-at-han-spilte-mens-roma-brant-men-at-han-spilte-dårlig
Bare to mennesker møttes, var det én som spilte den dominerende rollen. -Isaac Bashevis Singer
bare-to-mennesker-møttes-var-det-én-som-spilte-den-dominerende-rollen
Det var en fest kun, - før natten den sorte; hun var en gjest kun, - og nu er hun borte. -Henrik Ibsen
det-var-fest-kun-før-natten-den-sorte-hun-var-gjest-kun-og-nu-er-hun-borte
Vår historie begynte for omtrent 10 000 år siden. Da begynte istiden å smelte, og da tok Den Første Nordmann familien med, fulgte den smeltende isbreen nordover og vi var i gang. -Norge og nordmenn
vår-historie-begynte-for-omtrent-10-000-år-siden-da-begynte-istiden-å-smelte-og-da-tok-den-første-nordmann-familien-med-fulgte-den-smeltende
En gang i forrige sesong var jeg ydmyk i omtrent fjorten dager, men ingen la merke til det. -Ydmykhet
en-gang-i-forrige-sesong-var-jeg-ydmyk-i-omtrent-fjorten-dager-men-ingen-merke-til-det
Det kommer i drømmen som tidligere var i tanken. -Drøm
det-kommer-i-drømmen-som-tidligere-var-i-tanken