Vennskap er unødvendig, som filosofi, som kunst ... Det har ingen overlevelsesverdi, men det er en av de tingene som gjør det verdt å overleve.


vennskap-er-ødvendig-som-filosofi-som-kunst-det-har-ingen-overlevelsesverdi-men-det-er-av-tingene-som-gjør-det-verdt-å-overleve
vennskapvennskaperunødvendigsomfilosofikunstdetharingenoverlevelsesverdimendetavtingenegjørverdtoverlevevennskap erer unødvendigsom filosofisom kunstkunstdetdet harhar ingeningen overlevelsesverdimen detdet erer enen avav dede tingenetingene somsom gjørgjør detdet verdtverdt åå overlevevennskap er unødvendigsom kunstkunst detdet hardet har ingenhar ingen overlevelsesverdimen det erdet er ener en aven av deav de tingenede tingene somtingene som gjørsom gjør detgjør det verdtdet verdt åverdt å overlevesom kunst detkunst det hardet har ingendet har ingen overlevelsesverdimen det er endet er en aver en av deen av de tingeneav de tingene somde tingene som gjørtingene som gjør detsom gjør det verdtgjør det verdt ådet verdt å overlevesom kunst det harkunst det har ingendet har ingen overlevelsesverdimen det er en avdet er en av deer en av de tingeneen av de tingene somav de tingene som gjørde tingene som gjør dettingene som gjør det verdtsom gjør det verdt ågjør det verdt å overleve

Det er ikke røyken fra ilden som gjør huset varmt, men ekteparet som blir enige om tingene. -Ekteskap
det-er-ikke-røyken-fra-ilden-som-gjør-huset-varmt-men-ekteparet-som-blir-enige-om-tingene
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Kjærligheten får ikke jorda til å snurre. Men det er kjærligheten som gjør det verdt å bli med på noen runder. -Franklin P. Jones
kjærligheten-får-ikke-jorda-til-å-snurre-men-det-er-kjærligheten-som-gjør-det-verdt-å-bli-med-på-noen-runder
Nytelsen er det eneste som gjør livet verdt å leve. Ingenting eldes så fort som lykken. -Oscar Wilde
nytelsen-er-det-eneste-som-gjør-livet-verdt-å-leve-ingenting-eldes-så-fort-som-lykken
Jeg har en enkel filosofi: Fyll det som er tomt. Tøm det som er fullt. Og klø der det klør. -Alice Lee Roosevelt Longworth
jeg-har-enkel-filosofi-fyll-det-som-er-tomt-tøm-det-som-er-fullt-og-klø-der-det-klør