Venner utgjør et sikkerhetsnett. Som man riktignok ikke skal la seg falle ned i altfor ofte - da vil maskene gi etter og bli for store.


venner-utgjør-et-sikkerhetsnett-som-man-riktignok-ikke-skal-seg-falle-ned-i-altfor-ofte-da-vil-maskene-gi-etter-og-bli-for-store
vennvennerutgjøretsikkerhetsnettsommanriktignokikkeskalsegfallenedaltforoftedavilmaskenegietterogbliforstorevenner utgjørutgjør etet sikkerhetsnettsom manman riktignokriktignok ikkeikke skalskal lala segseg fallefalle nedned ii altforoftedada vilvil maskenemaskene gigi etteretter ogog blibli forvenner utgjør etutgjør et sikkerhetsnettsom man riktignokman riktignok ikkeriktignok ikke skalikke skal laskal la segla seg falleseg falle nedfalle ned ined i altfori altfor oftealtfor ofteda vilda vil maskenevil maskene gimaskene gi ettergi etter ogetter og bliog bli forbli for storevenner utgjør et sikkerhetsnettsom man riktignok ikkeman riktignok ikke skalriktignok ikke skal laikke skal la segskal la seg fallela seg falle nedseg falle ned ifalle ned i altforned i altfor oftei altfor ofteda vil maskeneda vil maskene givil maskene gi ettermaskene gi etter oggi etter og blietter og bli forog bli for storesom man riktignok ikke skalman riktignok ikke skal lariktignok ikke skal la segikke skal la seg falleskal la seg falle nedla seg falle ned iseg falle ned i altforfalle ned i altfor oftened i altfor ofteda vil maskene gida vil maskene gi ettervil maskene gi etter ogmaskene gi etter og bligi etter og bli foretter og bli for store

Veldig ofte er man ikke så fastlåst som man tror. Det er bare at vinduene i rommet er altfor små. Man har mistet perspektivet. -Gunnar Tjomlid
veldig-ofte-er-man-ikke-så-fastlåst-som-man-tror-det-er-bare-at-vinduene-i-rommet-er-altfor-små-man-har-mistet-perspektivet
Hvis man er bekymret for hva det skal bli av neste generasjon, så vil de også bli voksne og begynne å bekymre seg for den yngre generasjon. -Ungdom
hvis-man-er-bekymret-for-hva-det-skal-bli-av-neste-generasjon-så-vil-også-bli-voksne-og-begynne-å-bekymre-seg-for-den-yngre-generasjon
Jeg tror fly holder seg i luften fordi piloter og passasjerer tror at det går an, og i det øyeblikk noen begynner å tvile, vil det falle ned. -Fly
jeg-tror-fly-holder-seg-i-luften-fordi-piloter-og-passasjerer-tror-at-det-går-an-og-i-det-øyeblikk-noen-begynner-å-tvile-vil-det-falle-ned
Man kan ikke kjøpe seg venner for penger. Men man får råd til å holde seg med fiender av ypperste klasse. -Spike Milligan
man-kan-ikke-kjøpe-seg-venner-for-penger-men-man-får-råd-til-å-holde-seg-med-fiender-av-ypperste-klasse