Venner, det er egentlig som et stort puslespill man begynner å legge når man er veldig liten. Man begynner med de første brikkene oppe i et hjørne, og jo eldre man blir, jo større blir bildet. Er man heldig blir bildet kjempestort og med masse forskjellige farger. Nye brikker kommer til hele tiden, hvis man ønsker det, men ikke alle brikkene kommer til å passe inn. Sånn er det bare.


venner-det-er-egentlig-som-et-stort-puslespill-man-begynner-å-legge-når-man-er-veldig-liten-man-begynner-med-første-brikkene-oppe-i-et-hjørne-og
vennvennerdeteregentligsometstortpuslespillmanbegynnerleggenårveldiglitenmanmedførstebrikkeneoppehjørneogjoeldreblirstørreblirbildeterheldigbildetkjempestortmasseforskjelligefargernyebrikkerkommertilheletidenhvisønskerdetmenikkeallepasseinnsånnbaredet erer egentligegentlig somsom etet stortstort puslespillpuslespill manman begynnerbegynner åå leggelegge nårnår manman erer veldigveldig litenman begynnerbegynner medmed dede førsteførste brikkenebrikkene oppeoppe ii etet hjørneog jojo eldreeldre manman blirjo størrestørre blirblir bildeter manman heldigheldig blirblir bildetbildet kjempestortkjempestort ogog medmed massemasse forskjelligeforskjellige fargernye brikkerbrikker kommerkommer tiltil helehele tidenhvis manman ønskerønsker detmen ikkeikke allealle brikkenebrikkene kommerkommer tiltil åå passepasse innsånn erer detdet baredet er egentliger egentlig somegentlig som etsom et stortet stort puslespillstort puslespill manpuslespill man begynnerman begynner åbegynner å leggeå legge nårlegge når mannår man erman er veldiger veldig litenman begynner medbegynner med demed de førstede første brikkeneførste brikkene oppebrikkene oppe ioppe i eti et hjørneog jo eldrejo eldre maneldre man blirjo større blirstørre blir bildeter man heldigman heldig blirheldig blir bildetblir bildet kjempestortbildet kjempestort ogkjempestort og medog med massemed masse forskjelligemasse forskjellige fargernye brikker kommerbrikker kommer tilkommer til heletil hele tidenhvis man ønskerman ønsker detmen ikke alleikke alle brikkenealle brikkene kommerbrikkene kommer tilkommer til åtil å passeå passe innsånn er deter det bare

Jo eldre man blir, jo mer begynner man å likne seg selv. -Maurice Chevalier
jo-eldre-man-blir-jo-mer-begynner-man-å-likne-seg-selv
Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve
Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe. -Ukjent
man-er-klok-så-lenge-man-søker-visdommen-i-det-øyeblikk-man-tror-man-har-funnet-den-blir-man-tåpe
Barn er ikke noe man elsker fordi de er barn, men fordi man blir venner med dem når man oppdrar dem. -Barn
barn-er-ikke-noe-man-elsker-fordi-er-barn-men-fordi-man-blir-venner-med-dem-når-man-oppdrar-dem
Det er egentlig litt skummelt å tenke på hvor mange nye mennesker man har rundt seg til daglig, men som man liksom ikke har tid til å bli kjent med. -Anne-Cath Vestly
det-er-egentlig-litt-skummelt-å-tenke-på-hvor-mange-nye-mennesker-man-har-rundt-seg-til-daglig-men-som-man-liksom-ikke-har-tid-til-å-bli-kjent-med
Skuffelsen over å ikke leve opp til forventningene, blir alltid større når man ser den i øynene på en man er glad i. -Peter Late
skuffelsen-over-å-ikke-leve-opp-til-forventningene-blir-alltid-større-når-man-den-i-øynene-på-man-er-glad-i