Ved en middag er det ikke så viktig hva som står på bordet som hvem som sitter på stolene.


ved-middag-er-det-ikke-så-viktig-hva-som-står-på-bordet-som-hvem-som-sitter-på-stolene
middagvedmiddagerdetikkeviktighvasomstårbordethvemsitterstoleneved enen middagmiddag erer detdet ikkeikke såså viktigviktig hvahva somsom stårstår påpå bordetbordet somsom hvemhvem somsom sittersitter påpå stoleneved en middagen middag ermiddag er deter det ikkedet ikke såikke så viktigså viktig hvaviktig hva somhva som stårsom står påstår på bordetpå bordet sombordet som hvemsom hvem somhvem som sittersom sitter påsitter på stoleneved en middag eren middag er detmiddag er det ikkeer det ikke sådet ikke så viktigikke så viktig hvaså viktig hva somviktig hva som stårhva som står påsom står på bordetstår på bordet sompå bordet som hvembordet som hvem somsom hvem som sitterhvem som sitter påsom sitter på stoleneved en middag er deten middag er det ikkemiddag er det ikke såer det ikke så viktigdet ikke så viktig hvaikke så viktig hva somså viktig hva som stårviktig hva som står påhva som står på bordetsom står på bordet somstår på bordet som hvempå bordet som hvem sombordet som hvem som sittersom hvem som sitter påhvem som sitter på stolene

Nå skal jeg vise deg hvem som er mann i huset, sa mannen, han satt under bordet og ville ikke komme frem fordi kona skulle denge ham. -Ekteskapsproblemer
nå-skal-jeg-vise-deg-hvem-som-er-mann-i-huset-sa-mannen-han-satt-under-bordet-og-ville-ikke-komme-frem-fordi-kona-skulle-denge-ham
Det er jeg som bestemmer hvem som skal spille. Det som interesserer meg er de gule trøyene, ikke hvem som er inni dem. -Fotball
det-er-jeg-som-bestemmer-hvem-som-skal-spille-det-som-interesserer-meg-er-gule-trøyene-ikke-hvem-som-er-inni-dem
Etter en god middag kan man tilgi hvem som helst, til og med en slektning. -Oscar Wilde
etter-god-middag-kan-man-tilgi-hvem-som-helst-til-og-med-slektning
Beslutningen du tar er ikke så viktig som hjertet bak den. Stå ved din beslutning, så vil den stå ved deg. -Cecilia Samartin
beslutningen-du-tar-er-ikke-så-viktig-som-hjertet-bak-den-stå-ved-din-beslutning-så-vil-den-stå-ved-deg
Hva er kultur? Å vite hva som er viktig, og å vite hva som er viktig å vite. -Kultur
hva-er-kultur-Å-vite-hva-som-er-viktig-og-å-vite-hva-som-er-viktig-å-vite