Var det ikke selve ventingen på våren som var det beste? Når den endelig kom, gjorde den ikke noe mer av seg enn å suse forbi.


var-det-ikke-selve-ventingen-på-våren-som-var-det-beste-når-den-endelig-kom-gjorde-den-ikke-noe-mer-av-seg-enn-å-suse-forbi
vårvardetikkeselveventingenvårensomvarbestenårdenendeligkomgjordenoemeravsegennsuseforbivar detdet ikkeikke selveselve ventingenventingen påpå vårenvåren somsom varvar detdet bestenår denden endeligendelig komgjorde denden ikkeikke noenoe mermer avav segseg ennenn åå susesuse forbivar det ikkedet ikke selveikke selve ventingenselve ventingen påventingen på vårenpå våren somvåren som varsom var detvar det bestenår den endeligden endelig komgjorde den ikkeden ikke noeikke noe mernoe mer avmer av segav seg ennseg enn åenn å suseå suse forbivar det ikke selvedet ikke selve ventingenikke selve ventingen påselve ventingen på vårenventingen på våren sompå våren som varvåren som var detsom var det bestenår den endelig komgjorde den ikke noeden ikke noe merikke noe mer avnoe mer av segmer av seg ennav seg enn åseg enn å suseenn å suse forbivar det ikke selve ventingendet ikke selve ventingen påikke selve ventingen på vårenselve ventingen på våren somventingen på våren som varpå våren som var detvåren som var det bestegjorde den ikke noe merden ikke noe mer avikke noe mer av segnoe mer av seg ennmer av seg enn åav seg enn å suseseg enn å suse forbi

Det virket som et drømmeoppsett men det skar seg allikevel Da jeg endelig fant Den Rette var jeg ikke lenger meg selv -Dag Evjenth
det-virket-som-et-drømmeoppsett-men-det-skar-seg-allikevel-da-jeg-endelig-fant-den-rette-var-jeg-ikke-lenger-meg-selv
Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
Den beste filmen var ikke bare stum, den var også usynlig. -Film
den-beste-filmen-var-ikke-bare-stum-den-var-også-usynlig
Om tjue år vil du være mer skuffet over ting du ikke gjorde enn over dem du gjorde. Så kast loss. Seil ut fra den trygge havnen ... Utforsk. Drøm. Oppdag. -Mark Twain
om-tjue-år-vil-du-være-mer-skuffet-over-ting-du-ikke-gjorde-enn-over-dem-du-gjorde-så-kast-loss-seil-ut-fra-den-trygge-havnen-utforsk-drøm
Simen var min beste venn, og han gjorde mye rart. En gang gjorde’n i brønnen. -Kroppen og dens gjøremål
simen-var-min-beste-venn-og-han-gjorde-mye-rart-en-gang-gjorden-i-brønnen