Vane er vane og kan ikke slenges ut av vinduet av noe menneske, men bør lokkes ned trappen et trinn av gangen.


vane-er-vane-og-kan-ikke-slenges-ut-av-vinduet-av-noe-menneske-men-bør-lokkes-ned-trappen-et-trinn-av-gangen
vanevaneervaneogkanikkeslengesutavvinduetnoemenneskemenbørlokkesnedtrappenettrinngangenvane erer vanevane ogog kankan ikkeikke slengesslenges utut avav vinduetvinduet avav noenoe menneskemen børbør lokkeslokkes nedned trappentrappen etet trinntrinn avav gangenvane er vaneer vane ogvane og kanog kan ikkekan ikke slengesikke slenges utslenges ut avut av vinduetav vinduet avvinduet av noeav noe menneskemen bør lokkesbør lokkes nedlokkes ned trappenned trappen ettrappen et trinnet trinn avtrinn av gangenvane er vane oger vane og kanvane og kan ikkeog kan ikke slengeskan ikke slenges utikke slenges ut avslenges ut av vinduetut av vinduet avav vinduet av noevinduet av noe menneskemen bør lokkes nedbør lokkes ned trappenlokkes ned trappen etned trappen et trinntrappen et trinn avet trinn av gangenvane er vane og kaner vane og kan ikkevane og kan ikke slengesog kan ikke slenges utkan ikke slenges ut avikke slenges ut av vinduetslenges ut av vinduet avut av vinduet av noeav vinduet av noe menneskemen bør lokkes ned trappenbør lokkes ned trappen etlokkes ned trappen et trinnned trappen et trinn avtrappen et trinn av gangen

Det ekteskapelige liv er ganske enkelt en vane, en dårlig vane. -Oscar Wilde
det-ekteskapelige-liv-er-ganske-enkelt-vane-dårlig-vane
Vilje eller vane er ikke likestilt med loven. -Vilje
vilje-eller-vane-er-ikke-likestilt-med-loven
Selvmedlidenhet er en vane man kan ta frem og trøstespise av, ja til man sprekker. -Selvmedlidenhet
selvmedlidenhet-er-vane-man-kan-ta-frem-og-trøstespise-av-ja-til-man-sprekker
Vane gir ferdighet. -Vane
vane-gir-ferdighet
Å eldes er en dårlig vane som en opptatt mann slett ikke har tid til. -André Maurois
Å-eldes-er-dårlig-vane-som-opptatt-mann-slett-ikke-har-tid-til