Vær vennlig mot barn, bli aldri sint, aldri slå, aldri si sårende ting hvor galt det enn går. Husk at du er den store og sterke. Et smil i rette øyeblikk ordner saken og skaffer deg en venn.


vær-vennlig-mot-barn-bli-aldri-sint-aldri-slå-aldri-sårende-ting-hvor-galt-det-enn-går-husk-at-du-er-den-store-og-sterke-et-smil-i-rette
aksel sandemoseværvennligmotbarnblialdrisintslåsårendetinghvorgaltdetenngårhuskatduerdenstoreogsterkeetsmilretteøyeblikkordnersakenskafferdegvennvær vennligvennlig motmot barnbli aldrialdri sintaldri slåaldri sisi sårendesårende tingting hvorgalt detdet ennenn gårhusk atat dudu erer denden storestore ogog sterkeet smilsmil ii retterette øyeblikkordner sakensaken ogog skafferskaffer degdeg enen vennvær vennlig motvennlig mot barnbli aldri sintaldri si sårendesi sårende tingsårende ting hvorting hvor galthvor galt detgalt det enndet enn gårhusk at duat du erdu er dener den storeden store ogstore og sterkeet smil ismil i rettei rette øyeblikkrette øyeblikk ordnerøyeblikk ordner sakenordner saken ogsaken og skafferog skaffer degskaffer deg endeg en venn

Jeg aldri mer vil hunden slå, men vennlig klappe den, dens hale til å logre få, så vil den bli min venn. -Henrik Wergeland
jeg-aldri-mer-vil-hunden-slå-men-vennlig-klappe-den-dens-hale-til-å-logre-få-så-vil-den-bli-min-venn
Smil og vær glad for hver dag som går, så skal du se hvor mange venner du får. Selv om du glemmer at en og en er to, så må du aldri glemme å være snill og god. -Ukjent
smil-og-vær-glad-for-hver-dag-som-går-så-skal-du-se-hvor-mange-venner-du-får-selv-om-du-glemmer-at-og-er-to-så-må-du-aldri-glemme-å-være
Snakk aldri nedsettende om deg selv. Det ordner vennene dine. -Venn
snakk-aldri-nedsettende-om-deg-selv-det-ordner-vennene-dine
Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den. -Maxwell Maltz
aksepter-deg-selv-som-den-du-er-ellers-vil-du-aldri-se-muligheten-du-vil-aldri-føle-deg-fri-til-å-bevege-deg-mot-den-du-vil-føle-at-du-ikke
Gå aldri sint til sengs. Bli heller oppe og slåss! -Temperament og sinne
gå-aldri-sint-til-sengs-bli-heller-oppe-og-slåss