Vær et godt menneske, Lockhart. Du kan ikke gagne verden på noen annen måte enn ved å være et godt menneske.


vær-et-godt-menneske-lockhart-du-kan-ikke-gagne-verden-på-noen-annen-måte-enn-ved-å-være-et-godt-menneske
walter scottværetgodtmenneskelockhartdukanikkegagneverdennoenannenmåteennvedværemenneskevær etet godtgodt menneskedu kankan ikkeikke gagnegagne verdenverden påpå noennoen annenannen måtemåte ennenn vedved åå værevære etet godtgodt menneskevær et godtet godt menneskedu kan ikkekan ikke gagneikke gagne verdengagne verden påverden på noenpå noen annennoen annen måteannen måte ennmåte enn vedenn ved åved å væreå være etvære et godtet godt menneskevær et godt menneskedu kan ikke gagnekan ikke gagne verdenikke gagne verden pågagne verden på noenverden på noen annenpå noen annen måtenoen annen måte ennannen måte enn vedmåte enn ved åenn ved å væreved å være etå være et godtvære et godt menneskedu kan ikke gagne verdenkan ikke gagne verden påikke gagne verden på noengagne verden på noen annenverden på noen annen måtepå noen annen måte ennnoen annen måte enn vedannen måte enn ved åmåte enn ved å væreenn ved å være etved å være et godtå være et godt menneske

Eit godt menneske er betre enn alt anna godt. -Menneske
eit-godt-menneske-er-betre-enn-alt-anna-godt
Hvem som helst kan være i godt humør og føle seg vel når han er velkledd. Det tjener ikke et menneske til noen særlig stor ære. -Klær
hvem-som-helst-kan-være-i-godt-humør-og-føle-seg-vel-når-han-er-velkledd-det-tjener-ikke-et-menneske-til-noen-særlig-stor-ære
For verden er du kanskje bare et enkelt menneske ... men for et menneske kan du være hele verden. -Ukjent
for-verden-er-du-kanskje-bare-et-enkelt-menneske-men-for-et-menneske-kan-du-være-hele-verden
Vær ikke redd for å være et menneske. Vær redd for å være et ikke-menneske - en funksjonell, dyktig, men følelsesløs maskin. -Menneske
vær-ikke-redd-for-å-være-et-menneske-vær-redd-for-å-være-et-ikke-menneske-funksjonell-dyktig-men-følelsesløs-maskin
Man kan ikke leve godt, elske godt eller sove godt uten å spise godt. -Virginia Woolf
man-kan-ikke-leve-godt-elske-godt-eller-sove-godt-uten-å-spise-godt
Et menneske trenger, for med rette å gjøre fordring på ethvert annet menneskes velvilje, medfølelse og hjelp, ingen annen tittel enn denne: at han er et menneske. -Christoph Martin Wieland
et-menneske-trenger-for-med-rette-å-gjøre-fordring-på-ethvert-annet-menneskes-velvilje-medfølelse-og-hjelp-ingen-annen-tittel-enn-denne-at-han-er