Vårt land kan ennå ikke sysselsette sine døtre. Tusen krefter benyttes ikke til noe, men spilles ynkelig, sjampinjongen lik, som bonden trår på da han ikke kjenner dens bruk eller verd.


vårt-land-kan-ennå-ikke-sysselsette-sine-døtre-tusen-krefter-benyttes-ikke-til-noe-men-spilles-ynkelig-sjampinjongen-lik-som-bonden-trår-på-da
kvinnesakvårtlandkanennåikkesysselsettesinedøtretusenkrefterbenyttestilnoemenspillesynkeligsjampinjongenliksombondentrårdahankjennerdensbrukellerverdvårt landkan ennåennå ikkeikke sysselsettesysselsette sinesine døtretusen krefterkrefter benyttesbenyttes ikkeikke tiltil noemen spillesspilles ynkeligsjampinjongen liksom bondenbonden trårtrår påpå dada hanhan ikkeikke kjennerkjenner densdens brukbruk ellereller verdvårt land kanland kan ennåkan ennå ikkeennå ikke sysselsetteikke sysselsette sinesysselsette sine døtretusen krefter benytteskrefter benyttes ikkebenyttes ikke tilikke til noemen spilles ynkeligsom bonden trårbonden trår påtrår på dapå da handa han ikkehan ikke kjennerikke kjenner denskjenner dens brukdens bruk ellerbruk eller verd

Ensom - det kan være en fra et annet land eller en som er gammel eller en som ikke har noen venner eller er redd. Det kan være en du kjenner, selv om du ikke har tenkt på det. -Ukjent
ensom-det-kan-være-fra-et-annet-land-eller-som-er-gammel-eller-som-ikke-har-noen-venner-eller-er-redd-det-kan-være-du-kjenner-selv-om-du-ikke
Men jeg er et menneske og kan derfor ikke gjøre noe som overgår menneskelige krefter. -Menneske
men-jeg-er-et-menneske-og-kan-derfor-ikke-gjøre-noe-som-overgår-menneskelige-krefter
Språket vårt har mistet noe verdifullt hvis vi ikke kan bruke ord som «elske» eller «dyp uutgrunnelig sorg». -Ord
språket-vårt-har-mistet-noe-verdifullt-hvis-vi-ikke-kan-bruke-ord-som-elske-eller-dyp-uutgrunnelig-sorg
Han kan ikke skyte med venstre, han kan ikke heade, han kan ikke takle og han scorer ikke mange mål. Men ellers er han helt all right. -Fotball
han-kan-ikke-skyte-med-venstre-han-kan-ikke-heade-han-kan-ikke-takle-og-han-scorer-ikke-mange-mål-men-ellers-er-han-helt-all-right