Våren - jovel, dens hastighet og galskap og henrykkelse; men høsten! Den stemte til mørkreddhet og kveldsbønn, man ble synsk og hørte varsler.


våren-jovel-dens-hastighet-og-galskap-og-henrykkelse-men-høsten-den-stemte-til-mørkreddhet-og-kveldsbønn-man-ble-synsk-og-hørte-varsler
knut hamsunvårenjoveldenshastighetoggalskaphenrykkelsemenhøstendenstemtetilmørkreddhetkveldsbønnmanblesynskhørtevarslervårenjoveldens hastighethastighet ogog galskapgalskap ogog henrykkelsemen høstenden stemtestemte tiltil mørkreddhetmørkreddhet ogog kveldsbønnman bleble synsksynsk ogog hørtehørte varslerdens hastighet oghastighet og galskapog galskap oggalskap og henrykkelseden stemte tilstemte til mørkreddhettil mørkreddhet ogmørkreddhet og kveldsbønnman ble synskble synsk ogsynsk og hørteog hørte varslerdens hastighet og galskaphastighet og galskap ogog galskap og henrykkelseden stemte til mørkreddhetstemte til mørkreddhet ogtil mørkreddhet og kveldsbønnman ble synsk ogble synsk og hørtesynsk og hørte varslerdens hastighet og galskap oghastighet og galskap og henrykkelseden stemte til mørkreddhet ogstemte til mørkreddhet og kveldsbønnman ble synsk og hørteble synsk og hørte varsler

Vi går fremover med to ganger lydens hastighet og en halv gang fornuftens hastighet. -Thomas Griffith
vi-går-fremover-med-to-ganger-lydens-hastighet-og-halv-gang-fornuftens-hastighet
Man skal ikke bedømme en politisk bevegelse etter dens mål, men bare etter dens midler. -Politikk
man-skal-ikke-bedømme-politisk-bevegelse-etter-dens-mål-men-bare-etter-dens-midler
Våren pustet innover byen, og menneskene ble drevet gatelangs med en ny oppspilthet i kroppen, på vei mot mål de ennå ikke visste noe om, men bare ante. -Vår
våren-pustet-innover-byen-og-menneskene-ble-drevet-gatelangs-med-ny-oppspilthet-i-kroppen-på-vei-mot-mål-ennå-ikke-visste-noe-om-men-bare
Originalitet er den edle kunsten å huske hva du hører, men glemme hvor du hørte det. -Laurence J. Peter
originalitet-er-den-edle-kunsten-å-huske-hva-du-hører-men-glemme-hvor-du-hørte-det
Jeg aldri mer vil hunden slå, men vennlig klappe den, dens hale til å logre få, så vil den bli min venn. -Henrik Wergeland
jeg-aldri-mer-vil-hunden-slå-men-vennlig-klappe-den-dens-hale-til-å-logre-få-så-vil-den-bli-min-venn