Ungdom er ikke nok. Og kjærlighet er ikke nok. Og suksess er ikke nok. Og kunne vi oppnå det, ville ikke nok være nok.


ungdom-er-ikke-nok-og-kjærlighet-er-ikke-nok-og-suksess-er-ikke-nok-og-kunne-vi-oppnå-det-ville-ikke-nok-være-nok
mignon mclaughlinungdomerikkenokogkjærlighetsuksesskunnevioppnådetvillenokværeungdom erer ikkeikke nokog kjærlighetkjærlighet erer ikkeikke nokog suksesssuksess erer ikkeikke nokog kunnekunne vivi oppnåoppnå detville ikkeikke noknok værevære nokungdom er ikkeer ikke nokog kjærlighet erkjærlighet er ikkeer ikke nokog suksess ersuksess er ikkeer ikke nokog kunne vikunne vi oppnåvi oppnå detville ikke nokikke nok værenok være nokungdom er ikke nokog kjærlighet er ikkekjærlighet er ikke nokog suksess er ikkesuksess er ikke nokog kunne vi oppnåkunne vi oppnå detville ikke nok væreikke nok være nokog kjærlighet er ikke nokog suksess er ikke nokog kunne vi oppnå detville ikke nok være nok

Den som vet at nok er nok, vil alltid ha nok. -Nok
den-som-vet-at-nok-er-nok-vil-alltid-nok
Mange foreldre finner ut at en klapp på ryggen hjelper til å utvikle karakteren - hvis den gis ofte nok, tidlig nok, og lavt nok. -Glen Wheeler
mange-foreldre-finner-ut-at-klapp-på-ryggen-hjelper-til-å-utvikle-karakteren-hvis-den-gis-ofte-nok-tidlig-nok-og-lavt-nok
det er ikke nok å ta seg sammen nok, får vi seinere -Jan I. Sørensen
det-er-ikke-nok-å-ta-seg-sammen-nok-får-vi-seinere
Vi har akkurat nok religion til å hate, men ikke nok til å få oss til å elske hverandre. -Jonathan Swift
vi-har-akkurat-nok-religion-til-å-hate-men-ikke-nok-til-å-få-oss-til-å-elske-hverandre
Å være politiker er som å være fotballtrener. Du må være smart nok til å skjønne spillet og dum nok til å synes det er viktig. -Politiker
Å-være-politiker-er-som-å-være-fotballtrener-du-må-være-smart-nok-til-å-skjønne-spillet-og-dum-nok-til-å-synes-det-er-viktig
Å skrive er et spørsmål om å finne små nok ord til store nok følelser. -Skrive
Å-skrive-er-et-spørsmål-om-å-finne-små-nok-ord-til-store-nok-følelser