Uansett hvor lykkelig gift en kvinne er, smigrer det henne alltid å treffe en sjarmerende mann som skulle ønske hun ikke var det.


uansett-hvor-lykkelig-gift-kvinne-er-smigrer-det-henne-alltid-å-treffe-sjarmerende-mann-som-skulle-ønske-hun-ikke-var-det
h. l. menckenuansetthvorlykkeliggiftkvinneersmigrerdethennealltidtreffesjarmerendemannsomskulleønskehunikkevardetuansett hvorlykkelig giftgift enen kvinnekvinne ersmigrer detdet hennehenne alltidalltid åå treffetreffe enen sjarmerendesjarmerende mannmann somsom skulleskulle ønskeønske hunhun ikkeikke varvar detuansett hvor lykkelighvor lykkelig giftlykkelig gift engift en kvinneen kvinne ersmigrer det hennedet henne alltidhenne alltid åalltid å treffeå treffe entreffe en sjarmerendeen sjarmerende mannsjarmerende mann sommann som skullesom skulle ønskeskulle ønske hunønske hun ikkehun ikke varikke var detuansett hvor lykkelig gifthvor lykkelig gift enlykkelig gift en kvinnegift en kvinne ersmigrer det henne alltiddet henne alltid åhenne alltid å treffealltid å treffe enå treffe en sjarmerendetreffe en sjarmerende mannen sjarmerende mann somsjarmerende mann som skullemann som skulle ønskesom skulle ønske hunskulle ønske hun ikkeønske hun ikke varhun ikke var detuansett hvor lykkelig gift enhvor lykkelig gift en kvinnelykkelig gift en kvinne ersmigrer det henne alltid ådet henne alltid å treffehenne alltid å treffe enalltid å treffe en sjarmerendeå treffe en sjarmerende manntreffe en sjarmerende mann somen sjarmerende mann som skullesjarmerende mann som skulle ønskemann som skulle ønske hunsom skulle ønske hun ikkeskulle ønske hun ikke varønske hun ikke var det

En mann kan være lykkelig med en hvilken som helst kvinne så lenge han ikke elsker henne. -Kvinner og menn
en-mann-kan-være-lykkelig-med-hvilken-som-helst-kvinne-så-lenge-han-ikke-elsker-henne
En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne
Det pågikk liksom en debatt mellom henne og livet, og hun var alltid på den ene siden og livet på den andre, og hun forsøkte bestandig å få overtaket på livet, og det prøvde det samme med henne. -Livet
det-pågikk-liksom-debatt-mellom-henne-og-livet-og-hun-var-alltid-på-den-ene-siden-og-livet-på-den-andre-og-hun-forsøkte-bestandig-å-få
Hun skulle ønske at det var mer, og det er det store i brevskrivningskunsten. -Charles Dickens
hun-skulle-ønske-at-det-var-mer-og-det-er-det-store-i-brevskrivningskunsten