Tradisjon er det landskapet vi kommer fra og som vi beveger oss gjennom, der veiene vi går på, blir musikk.


tradisjon-er-det-landskapet-vi-kommer-fra-og-som-vi-beveger-oss-gjennom-der-veiene-vi-går-på-blir-musikk
tradisjontradisjonerdetlandskapetvikommerfraogsombevegerossgjennomderveienegårblirmusikktradisjon erer detdet landskapetlandskapet vivi kommerkommer frafra ogog somsom vivi bevegerbeveger ossoss gjennomder veieneveiene vivi gårgår påblir musikktradisjon er deter det landskapetdet landskapet vilandskapet vi kommervi kommer frakommer fra ogfra og somog som visom vi bevegervi beveger ossbeveger oss gjennomder veiene viveiene vi gårvi går påtradisjon er det landskapeter det landskapet videt landskapet vi kommerlandskapet vi kommer fravi kommer fra ogkommer fra og somfra og som viog som vi bevegersom vi beveger ossvi beveger oss gjennomder veiene vi gårveiene vi går påtradisjon er det landskapet vier det landskapet vi kommerdet landskapet vi kommer fralandskapet vi kommer fra ogvi kommer fra og somkommer fra og som vifra og som vi bevegerog som vi beveger osssom vi beveger oss gjennomder veiene vi går på

Der kjærligheten gløtter inn gjennom vinduet, går ulykken ut gjennom døren. -Kjærlighet
der-kjærligheten-gløtter-inn-gjennom-vinduet-går-ulykken-ut-gjennom-døren
Gjennom all musikk lyder den melodi som ikke kan uttrykkes i noter: dødens melodi, som er komponert spesielt for oss. -Musikk
gjennom-all-musikk-lyder-den-melodi-som-ikke-kan-uttrykkes-i-noter-dødens-melodi-som-er-komponert-spesielt-for-oss
Vi forsøker å hele oss selv gjennom relasjoner, og vi går i stykker gjennom relasjoner. Disse mekanismene virker til evig tid. -Relasjoner
vi-forsøker-å-hele-oss-selv-gjennom-relasjoner-og-vi-går-i-stykker-gjennom-relasjoner-disse-mekanismene-virker-til-evig-tid
Kjærligheten kommer til oss uten noe forvarsel, og når den først er gitt oss, kan den aldri tas fra oss. Det må vi huske. -Linda Olsson
kjærligheten-kommer-til-oss-uten-noe-forvarsel-og-når-den-først-er-gitt-oss-kan-den-aldri-tas-fra-oss-det-må-vi-huske