Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.


tomrommet-som-oppstår-ved-manglende-eller-mislykket-kommunikasjon-fylles-raskt-med-rykter-sladder-vrøvl-og-gift
h. l. menckentomrommetsomoppstårvedmanglendeellermislykketkommunikasjonfyllesrasktmedryktersladdervrøvloggifttomrommet somsom oppståroppstår vedved manglendemanglende ellereller mislykketmislykket kommunikasjonfylles rasktraskt medmed ryktervrøvl ogog gifttomrommet som oppstårsom oppstår vedoppstår ved manglendeved manglende ellermanglende eller mislykketeller mislykket kommunikasjonfylles raskt medraskt med ryktervrøvl og gifttomrommet som oppstår vedsom oppstår ved manglendeoppstår ved manglende ellerved manglende eller mislykketmanglende eller mislykket kommunikasjonfylles raskt med ryktertomrommet som oppstår ved manglendesom oppstår ved manglende elleroppstår ved manglende eller mislykketved manglende eller mislykket kommunikasjon

Et tre som vokser raskt brekker lett ved roten. -Vokse
et-tre-som-vokser-raskt-brekker-lett-ved-roten
Jeg hater utakknemlighet i et menneske mer enn løgn, forfengelighet, sladder, drikkfeldighet eller hvilken som helst snev av last. -William Shakespeare
jeg-hater-utakknemlighet-i-et-menneske-mer-enn-løgn-forfengelighet-sladder-drikkfeldighet-eller-hvilken-som-helst-snev-av-last
All formidling, all kommunikasjon, om det er via kunst eller journalistikk, bygger på dramaturgi. -Yngvil Kiran
all-formidling-all-kommunikasjon-om-det-er-via-kunst-eller-journalistikk-bygger-på-dramaturgi
En god ting med egosentrikere er at de ikke farer med sladder. -Lucille S. Harper
en-god-ting-med-egosentrikere-er-at-ikke-farer-med-sladder
Et mislykket ekteskap er et mislykket liv. -Ekteskap
et-mislykket-ekteskap-er-et-mislykket-liv
Å beherske språket er det viktigste for mennesket. Ved siden av kyssing er dette den mest spennende formen for kommunikasjon. -Språk
Å-beherske-språket-er-det-viktigste-for-mennesket-ved-siden-av-kyssing-er-dette-den-mest-spennende-formen-for-kommunikasjon