Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp.


til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss
blaise pascaltiltrossforatviharøyeallvårelendighetsomknugerossnedogtarstrupetakosseieretukueliginstinktløfteropptil trosstross forat vivi harhar forøye allall vårvår elendighetsom knugerknuger ossoss nedned ogog tartar strupetakstrupetak påpå osseier vivi ii ossoss etet ukueligukuelig instinktinstinkt somsom løfterløfter ossoss opptil tross fortross for atfor at viat vi harvi har forhar for øyefor øye alløye all vårall vår elendighetsom knuger ossknuger oss nedoss ned ogned og tarog tar strupetaktar strupetak påstrupetak på osseier vi ivi i ossi oss etoss et ukueliget ukuelig instinktukuelig instinkt sominstinkt som løftersom løfter ossløfter oss opptil tross for attross for at vifor at vi harat vi har forvi har for øyehar for øye allfor øye all vårøye all vår elendighetsom knuger oss nedknuger oss ned ogoss ned og tarned og tar strupetakog tar strupetak påtar strupetak på osseier vi i ossvi i oss eti oss et ukueligoss et ukuelig instinktet ukuelig instinkt somukuelig instinkt som løfterinstinkt som løfter osssom løfter oss opptil tross for at vitross for at vi harfor at vi har forat vi har for øyevi har for øye allhar for øye all vårfor øye all vår elendighetsom knuger oss ned ogknuger oss ned og taross ned og tar strupetakned og tar strupetak påog tar strupetak på osseier vi i oss etvi i oss et ukueligi oss et ukuelig instinktoss et ukuelig instinkt somet ukuelig instinkt som løfterukuelig instinkt som løfter ossinstinkt som løfter oss opp

Det er ingen som eier oss. Vi eier ikke engang oss selv. -Graham Greene
det-er-ingen-som-eier-oss-vi-eier-ikke-engang-oss-selv
Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
Vi vil ikke tillate fortiden å trekke oss ned og hindre oss i å bevege oss fremover. -Vladimir Putin
vi-vil-ikke-tillate-fortiden-å-trekke-oss-ned-og-hindre-oss-i-å-bevege-oss-fremover
La oss elske den neste timen, la oss skynde oss og nyte vår tid. -Nået
la-oss-elske-den-neste-timen-oss-skynde-oss-og-nyte-vår-tid
Det er det vi ikke forstår som gjør oss klokere, det frister vårt vitebegjær og tvinger oss til å fordype oss. -Klokskap
det-er-det-vi-ikke-forstår-som-gjør-oss-klokere-det-frister-vårt-vitebegjær-og-tvinger-oss-til-å-fordype-oss