Til syvende og sist skal mennesket ikke spørre hva meningen med livet er, men oppleve seg selv som den livet retter spørsmålet til. Livet spør ham, livet stiller spørsmålet til ham, og det er hans, mennekets sak å svare på spørsmålene idet har tar ansvar for sitt eget liv.


til-syvende-og-sist-skal-mennesket-ikke-spørre-hva-meningen-med-livet-er-men-oppleve-seg-selv-som-den-livet-retter-spørsmålet-til-livet-spør-ham
livets meningtilsyvendeogsistskalmennesketikkespørrehvameningenmedlivetermenopplevesegselvsomdenretterspørsmålettillivetspørhamstillertildeterhansmenneketssaksvarespørsmåleneidethartaransvarforsittegetlivtil syvendesyvende ogog sistsist skalskal mennesketmennesket ikkeikke spørrespørre hvahva meningenmeningen medmed livetlivet ermen oppleveoppleve segseg selvselv somsom denden livetlivet retterretter spørsmåletspørsmålet tillivet spørspør hamlivet stillerstiller spørsmåletspørsmålet tiltil hamog detdet erer hansmennekets saksak åå svaresvare påpå spørsmålenespørsmålene idetidet harhar tartar ansvaransvar forsitt egeteget livtil syvende ogsyvende og sistog sist skalsist skal mennesketskal mennesket ikkemennesket ikke spørreikke spørre hvaspørre hva meningenhva meningen medmeningen med livetmed livet ermen oppleve segoppleve seg selvseg selv somselv som densom den livetden livet retterlivet retter spørsmåletretter spørsmålet tillivet spør hamlivet stiller spørsmåletstiller spørsmålet tilspørsmålet til hamog det erdet er hansmennekets sak åsak å svareå svare påsvare på spørsmålenepå spørsmålene idetspørsmålene idet haridet har tarhar tar ansvartar ansvar foransvar for sittfor sitt egetsitt eget liv

Alt jeg kan si er at meningen med livet, er meningen du selv gir til ditt liv. -Livets mening
alt-jeg-kan-er-at-meningen-med-livet-er-meningen-du-selv-gir-til-ditt-liv
Om livet har en «mening»? Opplev Livet som virkelighet, så vil du finne at spørsmålet er uten mening. -Livets mening
om-livet-har-mening-opplev-livet-som-virkelighet-så-vil-du-finne-at-spørsmålet-er-uten-mening
Jeg liker alltid å se på den optimistiske siden av livet, men jeg er realistisk nok til å vite at livet er en kompleks sak. -Realist
jeg-liker-alltid-å-se-på-den-optimistiske-siden-av-livet-men-jeg-er-realistisk-nok-til-å-vite-at-livet-er-kompleks-sak
Dilettanter gjør livet til et kunstverk. Den profesjonelle vier livet sitt til arbeid. -Nicolaus Cybinski
dilettanter-gjør-livet-til-et-kunstverk-den-profesjonelle-vier-livet-sitt-til-arbeid
Meningen med livet bor i hvert eneste uttrykk for liv. Den er til stede i uendeligheten av former og fenomener som finnes i hele skapelsen. -Livets mening
meningen-med-livet-bor-i-hvert-eneste-uttrykk-for-liv-den-er-til-stede-i-uendeligheten-av-former-og-fenomener-som-finnes-i-hele-skapelsen
Den, som med hat frå livet seg vende, livet til gagns rett aldri han kjende. -Aasmund Olavsson Vinje
den-som-med-hat-frå-livet-seg-vende-livet-til-gagns-rett-aldri-han-kjende