Til de begreper som etter min mening ikke lar seg definere, hører kvinner og bruttonasjonalproduktet.


til-begreper-som-etter-min-mening-ikke-lar-seg-definere-hører-kvinner-og-bruttonasjonalproduktet
marcello mastroiannitilbegrepersometterminmeningikkelarsegdefinerehørerkvinnerogbruttonasjonalproduktettil dede begreperbegreper somsom etteretter minmin meningmening ikkeikke larlar segseg definerehører kvinnerkvinner ogog bruttonasjonalproduktettil de begreperde begreper sombegreper som ettersom etter minetter min meningmin mening ikkemening ikke larikke lar seglar seg definerehører kvinner ogkvinner og bruttonasjonalproduktettil de begreper somde begreper som etterbegreper som etter minsom etter min meningetter min mening ikkemin mening ikke larmening ikke lar segikke lar seg definerehører kvinner og bruttonasjonalproduktettil de begreper som etterde begreper som etter minbegreper som etter min meningsom etter min mening ikkeetter min mening ikke larmin mening ikke lar segmening ikke lar seg definere

Å gifte seg, stifte familie, ta imot barna som kommer, sørge for dem i denne usikre verden og kanskje til og med lede dem litt, er etter min mening det største som overhodet kan lykkes for et menneske. -Franz Kafka
Å-gifte-seg-stifte-familie-ta-imot-barna-som-kommer-sørge-for-dem-i-denne-usikre-verden-og-kanskje-til-og-med-lede-dem-litt-er-etter-min-mening-det
Forresten var det penger og bare penger som livet dreiet seg om, som alle frivillige rangerte seg etter, den eneste atkomst og berettigelse til å åpne sin munn med en selvstedig mening. -Penger og økonomi
forresten-var-det-penger-og-bare-penger-som-livet-dreiet-seg-om-som-alle-frivillige-rangerte-seg-etter-den-eneste-atkomst-og-berettigelse-til-å-åpne
Alle forførere vet at man skal hviske til kvinner, for jo lavere man snakker, desto mer oppmerksomt hører de etter. -Forførelse
alle-forførere-vet-at-man-skal-hviske-til-kvinner-for-jo-lavere-man-snakker-desto-mer-oppmerksomt-hører-etter
Kvinner kler seg ikke etter været ute, men etter det indre. -Kvinner
kvinner-kler-seg-ikke-etter-været-ute-men-etter-det-indre
Blant de største oppfinnelsene som menneskeånden har gjort i nyere tid, står etter min mening kunsten å bedømme bøker uten å ha lest dem. -Georg Christoph Lichtenberg
blant-største-oppfinnelsene-som-menneskeånden-har-gjort-i-nyere-tid-står-etter-min-mening-kunsten-å-bedømme-bøker-uten-å-lest-dem
Min mann kommer aldri til å løpe etter andre kvinner. Han er for god, for hensynsfull og for gammel. -Ektemann
min-mann-kommer-aldri-til-å-løpe-etter-andre-kvinner-han-er-for-god-for-hensynsfull-og-for-gammel