Ti sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.


ti-sed-og-skikk-forandres-meget-alt-som-tidene-lider-og-menneskenes-tro-forandres-og-tenker-annerledes-om-mange-ting-men-menneskenes-hjerter
sigrid undsettisedogskikkforandresmegetaltsomtidenelidermenneskenestrotenkerannerledesommangetingmenhjerteraldelesintetalledagerti sedsed ogog skikkskikk forandresforandres megetalt somsom tidenetidene liderog menneskenesmenneskenes trotro forandresforandres ogog dede tenkertenker annerledesannerledes omom mangemange tingmen menneskenesmenneskenes hjerterhjerter forandresforandres aldelesaldeles intetintet ii allealle dagerti sed ogsed og skikkog skikk forandresskikk forandres megetalt som tidenesom tidene liderog menneskenes tromenneskenes tro forandrestro forandres ogforandres og deog de tenkerde tenker annerledestenker annerledes omannerledes om mangeom mange tingmen menneskenes hjertermenneskenes hjerter forandreshjerter forandres aldelesforandres aldeles intetaldeles intet iintet i allei alle dager

Jorden forandres bare av mennesker som ikke lar seg forandres av den. -Jean Paul
jorden-forandres-bare-av-mennesker-som-ikke-lar-seg-forandres-av-den
Allting forandres, intet består. -Heraklit
allting-forandres-intet-består
Å like noen er en prosess der begge forandres. Vennskap er arbeid. -Vennskap
Å-like-noen-er-prosess-der-begge-forandres-vennskap-er-arbeid
Den som tror at fortiden ikke kan forandres, har ikke skrevet sine memorarer. -Torvald Gahlin
den-som-tror-at-fortiden-ikke-kan-forandres-har-ikke-skrevet-sine-memorarer
De forræderske, uutforskede områder i verden finnes ikke i fjerne kontinenter eller hav, men i menneskenes hjerter og sinn. -Hjerte
de-forræderske-uutforskede-områder-i-verden-finnes-ikke-i-fjerne-kontinenter-eller-hav-men-i-menneskenes-hjerter-og-sinn