Tar jeg morgenrødens vinger på og slår meg ned der havet ender, så fører du meg også der, din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg: «La mørket dekke meg og lyset omkring meg bli til natt», så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, ja, mørket er som lyset.


tar-jeg-morgenrødens-vinger-på-og-slår-meg-ned-der-havet-ender-så-fører-du-meg-også-der-din-høyre-hånd-den-holder-meg-fast-og-sier-jeg-la
bibelentarjegmorgenrødensvingerogslårmegnedderhavetenderførerduogsåderdinhøyrehånddenholderfastogsierjeglamørketdekkelysetomkringblitilnatterikkemørktfordegnattenlyssomdagenjalysettar jegjeg morgenrødensmorgenrødens vingervinger påpå ogog slårslår megmeg nedned derder havethavet enderså førerfører dudu megmeg ogsåogså derdin høyrehøyre håndden holderholder megmeg fastog siersier jeg«la mørketmørket dekkedekke megmeg ogog lysetlyset omkringomkring megmeg blibli tiltil natt»så erer ikkeikke mørketmørket mørktmørkt forog nattennatten erer lyslys somsom dagenmørket erer somsom lysettar jeg morgenrødensjeg morgenrødens vingermorgenrødens vinger påvinger på ogpå og slårog slår megslår meg nedmeg ned derned der havetder havet enderså fører dufører du megdu meg ogsåmeg også derdin høyre håndden holder megholder meg fastog sier jeg«la mørket dekkemørket dekke megdekke meg ogmeg og lysetog lyset omkringlyset omkring megomkring meg blimeg bli tilbli til natt»så er ikkeer ikke mørketikke mørket mørktmørket mørkt formørkt for degog natten ernatten er lyser lys somlys som dagenmørket er somer som lyset

Jeg soler meg i glansen og gjemmer meg i mørket. -Lys og mørke
jeg-soler-meg-i-glansen-og-gjemmer-meg-i-mørket
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. -Hvile
herren-er-min-hyrde-jeg-mangler-ingen-ting-han-lar-meg-ligge-i-grønne-enger-han-fører-meg-til-vann-der-jeg-finner-hvile-og-gir-meg-ny-kraft-han
Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
Takk for at du ønsket meg, formet meg, bar meg og elsker meg! Du gir røttene mine vann så jeg er stor og sterk og oppreist i meg selv. -Mor
takk-for-at-du-ønsket-meg-formet-meg-bar-meg-og-elsker-meg-du-gir-røttene-mine-vann-så-jeg-er-stor-og-sterk-og-oppreist-i-meg-selv
Å trekke meg tilbake og sitte i ensomheten i skogen og ha det godt og mørkt omkring meg. Det er den siste glede. -Knut Hamsun
Å-trekke-meg-tilbake-og-sitte-i-ensomheten-i-skogen-og-det-godt-og-mørkt-omkring-meg-det-er-den-siste-glede
Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Alltid er det på jorden et sted soloppgang. -André Bjerke
tro-ikke-mørket-når-lyset-går-ned-i-skumringens-fang-alltid-er-det-på-jorden-et-sted-soloppgang