Takt er evnen til å vite hvor lenge man kan gå for vidt.


takt-er-evnen-til-å-vite-hvor-lenge-man-kan-gå-for-vidt
skikk og bruktakterevnentilvitehvorlengemankanforvidttakt erer evnenevnen tiltil åå vitevite hvorlenge manman kankan gågå fortakt er evnener evnen tilevnen til åtil å viteå vite hvorvite hvor lengehvor lenge manlenge man kanman kan gåkan gå forgå for vidttakt er evnen tiler evnen til åevnen til å vitetil å vite hvorå vite hvor lengevite hvor lenge manhvor lenge man kanlenge man kan gåman kan gå forkan gå for vidttakt er evnen til åer evnen til å viteevnen til å vite hvortil å vite hvor lengeå vite hvor lenge manvite hvor lenge man kanhvor lenge man kan gålenge man kan gå forman kan gå for vidt

Så lenge du har penger til bensin, kan du dra hvor du vil, og ingen kan stoppe deg. -Åse Kleveland
så-lenge-du-har-penger-til-bensin-kan-du-dra-hvor-du-vil-og-ingen-kan-stoppe-deg
Naturen har gitt mange evnen til medlidenhet, men få evnen til medglede. -Friedrich Hebbel
naturen-har-gitt-mange-evnen-til-medlidenhet-men-få-evnen-til-medglede
Man kan få til hva man vil, så lenge man vil det nok. -Anette Sivertstøl
man-kan-få-til-hva-man-vil-så-lenge-man-vil-det-nok
Det kunne være interessant å vite i hvor høy grad menneskene ville være i stand til å bevare sin respektive rang hvis man tok fra dem klærne. -Henry David Thoreau
det-kunne-være-interessant-å-vite-i-hvor-høy-grad-menneskene-ville-være-i-stand-til-å-bevare-respektive-rang-hvis-man-tok-fra-dem-klærne