Tålmodigheten hjelper den syke så tiden ikke blir for lang, og den friske så tiden ikke blir for kort. La dem ta fra meg hele verden, bare jeg får beholde tålmodigheten.


tålmodigheten-hjelper-den-syke-så-tiden-ikke-blir-for-lang-og-den-friske-så-tiden-ikke-blir-for-kort-la-dem-ta-fra-meg-hele-verden-bare-jeg-får
tertulliantålmodighetenhjelperdensyketidenikkeblirforlangogfriskekortdemtaframegheleverdenbarejegfårbeholdetålmodighetentålmodigheten hjelperhjelper denden sykesyke såså tidentiden ikkeikke blirblir forog denden friskefriske såså tidentiden ikkeikke blirblir forla demdem tata frafra megmeg helehele verdenbare jegjeg fårfår beholdebeholde tålmodighetentålmodigheten hjelper denhjelper den sykeden syke såsyke så tidenså tiden ikketiden ikke blirikke blir forblir for langog den friskeden friske såfriske så tidenså tiden ikketiden ikke blirikke blir forblir for kortla dem tadem ta frata fra megfra meg helemeg hele verdenbare jeg fårjeg får beholdefår beholde tålmodigheten

Mitt navn vokser hele tiden, og jeg har levd i svært lang, lang tid, så mitt navn er som en historie. -J. R. R. Tolkien
mitt-navn-vokser-hele-tiden-og-jeg-har-levd-i-svært-lang-lang-tid-så-mitt-navn-er-som-historie
Historien behøver ikke være lang, men det vil ta lang tid å gjøre den kort. -Henry David Thoreau
historien-behøver-ikke-være-lang-men-det-vil-ta-lang-tid-å-gjøre-den-kort
Dårlig vane blir bare verre med tiden. -Vane
dårlig-vane-blir-bare-verre-med-tiden