Suksess er farlig. Man begynner å kopiere seg selv, og det å kopiere seg selv er farligere enn å kopiere andre.


suksess-er-farlig-man-begynner-å-kopiere-seg-selv-og-det-å-kopiere-seg-selv-er-farligere-enn-å-kopiere-andre
suksesssuksesserfarligmanbegynnerkopieresegselvogdetselvfarligereennandresuksess erer farligman begynnerbegynner åå kopierekopiere segseg selvog detdet åå kopierekopiere segseg selvselv erer farligerefarligere ennenn åå kopieresuksess er farligman begynner åbegynner å kopiereå kopiere segkopiere seg selvog det ådet å kopiereå kopiere segkopiere seg selvseg selv erselv er farligereer farligere ennfarligere enn åenn å kopiereå kopiere andreman begynner å kopierebegynner å kopiere segå kopiere seg selvog det å kopieredet å kopiere segå kopiere seg selvkopiere seg selv erseg selv er farligereselv er farligere enner farligere enn åfarligere enn å kopiereenn å kopiere andreman begynner å kopiere segbegynner å kopiere seg selvog det å kopiere segdet å kopiere seg selvå kopiere seg selv erkopiere seg selv er farligereseg selv er farligere ennselv er farligere enn åer farligere enn å kopierefarligere enn å kopiere andre

Kjærligheten gir ikke annet enn seg selv og tar ikke fra andre enn seg selv. -Kjærlighet
kjærligheten-gir-ikke-annet-enn-seg-selv-og-tar-ikke-fra-andre-enn-seg-selv
Jeg tror på at man må være seg selv og følge drømmene sine, selv om andre tror de umulig lar seg gjennomføre. -Drøm
jeg-tror-på-at-man-må-være-seg-selv-og-følge-drømmene-sine-selv-om-andre-tror-umulig-lar-seg-gjennomføre
Sjalusi er kunsten å såre seg selv mer enn man sårer andre. -Sjalusi
sjalusi-er-kunsten-å-såre-seg-selv-mer-enn-man-sårer-andre
Suksess består ofte i kunsten å holde for seg selv det man ikke vet. -Ukjent
suksess-består-ofte-i-kunsten-å-holde-for-seg-selv-det-man-ikke-vet