Straffen for berømmelse er at du må kjede seg til døde sammen med folk som tidligere overså deg.


straffen-for-berømmelse-er-at-du-må-kjede-seg-til-dø-sammen-med-folk-som-tidligere-overså-deg
mary wilson littlestraffenforberømmelseeratdukjedesegtildødesammenmedfolksomtidligereoversådegstraffen forberømmelse erer atat dudu måmå kjedekjede segseg tiltil dødedøde sammensammen medmed folkfolk somsom tidligeretidligere oversåoverså degstraffen for berømmelsefor berømmelse erberømmelse er ater at duat du mådu må kjedemå kjede segkjede seg tilseg til dødetil døde sammendøde sammen medsammen med folkmed folk somfolk som tidligeresom tidligere oversåtidligere overså degstraffen for berømmelse erfor berømmelse er atberømmelse er at duer at du måat du må kjededu må kjede segmå kjede seg tilkjede seg til dødeseg til døde sammentil døde sammen meddøde sammen med folksammen med folk sommed folk som tidligerefolk som tidligere oversåsom tidligere overså degstraffen for berømmelse er atfor berømmelse er at duberømmelse er at du måer at du må kjedeat du må kjede segdu må kjede seg tilmå kjede seg til dødekjede seg til døde sammenseg til døde sammen medtil døde sammen med folkdøde sammen med folk somsammen med folk som tidligeremed folk som tidligere oversåfolk som tidligere overså deg

Det nytter ikke å være eplekjekk sammen med folk som strever med å få til livene sine. -Medgang og motgang
det-nytter-ikke-å-være-eplekjekk-sammen-med-folk-som-strever-med-å-få-til-livene-sine
Man kjenner fremskrittet på at folk som tidligere var redde for å fly med jetfly, nå er redde for å kjøre med hest og vogn. -Jack Lemmon
man-kjenner-fremskrittet-på-at-folk-som-tidligere-var-redde-for-å-fly-med-jetfly-nå-er-redde-for-å-kjøre-med-hest-og-vogn
Straffen for å nekte å delta i det politiske liv, er at man ender opp med å bli regjert av folk underlegne en selv. -Politikk
straffen-for-å-nekte-å-delta-i-det-politiske-liv-er-at-man-ender-opp-med-å-bli-regjert-av-folk-underlegne-selv
Omgi deg bare med folk som kommer til å løfte deg høyere. -Seg selv og andre
omgi-deg-bare-med-folk-som-kommer-til-å-løfte-deg-høyere
Det er bedre å være sammen med noen som bedrar deg, enn med noen som ikke drar ned etter seg på do. -Uma Thurman
det-er-bedre-å-være-sammen-med-noen-som-bedrar-deg-enn-med-noen-som-ikke-drar-ned-etter-seg-på-do
Fremskrittet lar seg ikke stanse. Tidligere trengte man fem møllkuler til én badedrakt. Nå er det nok med én møllkule til fem badedrakter. -Micheline Presle
fremskrittet-lar-seg-ikke-stanse-tidligere-trengte-man-fem-møllkuler-til-én-badedrakt-nå-er-det-nok-med-én-møllkule-til-fem-badedrakter