Straffen for å nekte å delta i det politiske liv, er at man ender opp med å bli regjert av folk underlegne en selv.


straffen-for-å-nekte-å-delta-i-det-politiske-liv-er-at-man-ender-opp-med-å-bli-regjert-av-folk-underlegne-selv
politikkstraffenfornektedeltadetpolitiskeliveratmanenderoppmedbliregjertavfolkunderlegneselvstraffen forå nektenekte åå deltadelta ii detdet politiskepolitiske liver atat manman enderender oppopp medmed åå blibli regjertregjert avav folkfolk underlegneunderlegne enen selvstraffen for åfor å nekteå nekte ånekte å deltaå delta idelta i deti det politiskedet politiske liver at manat man enderman ender oppender opp medopp med åmed å bliå bli regjertbli regjert avregjert av folkav folk underlegnefolk underlegne enunderlegne en selvstraffen for å nektefor å nekte åå nekte å deltanekte å delta iå delta i detdelta i det politiskei det politiske liver at man enderat man ender oppman ender opp medender opp med åopp med å blimed å bli regjertå bli regjert avbli regjert av folkregjert av folk underlegneav folk underlegne enfolk underlegne en selvstraffen for å nekte åfor å nekte å deltaå nekte å delta inekte å delta i detå delta i det politiskedelta i det politiske liver at man ender oppat man ender opp medman ender opp med åender opp med å bliopp med å bli regjertmed å bli regjert avå bli regjert av folkbli regjert av folk underlegneregjert av folk underlegne enav folk underlegne en selv

Man kan gruble så lenge over en idé at den ender med å bli fiks. -Storm P
man-kan-gruble-så-lenge-over-idé-at-den-ender-med-å-bli-fiks
Straffen for berømmelse er at du må kjede seg til døde sammen med folk som tidligere overså deg. -Mary Wilson Little
straffen-for-berømmelse-er-at-du-må-kjede-seg-til-dø-sammen-med-folk-som-tidligere-overså-deg
Gi meg heller en real kyniker enn en idealistisk politiker. Idealister ender opp i kynisme uten at de vet det selv. -Politiker
gi-meg-heller-real-kyniker-enn-idealistisk-politiker-idealister-ender-opp-i-kynisme-uten-at-vet-det-selv
De fleste foreldre begynner med å gi etter og ender med å gi opp. -Ukjent
de-fleste-foreldre-begynner-med-å-gi-etter-og-ender-med-å-gi-opp
Jeg vil ikke bli dratt med i politikkens sirkus. Jeg vil bli oppfattet som seriøs. Politikk handler først og fremst om å ta ansvar, ikke å delta i et sirkus. -Politiker
jeg-vil-ikke-bli-dratt-med-i-politikkens-sirkus-jeg-vil-bli-oppfattet-som-seriøs-politikk-handler-først-og-fremst-om-å-ta-ansvar-ikke-å-delta-i