Spis halvparten så mye, sov dobbelt så mye, drikk tre ganger så mye og le fire ganger så mye - så kommer du til å leve til noen slår deg i hjel.


spis-halvparten-så-mye-sov-dobbelt-så-mye-drikk-tre-ganger-så-mye-og-le-fire-ganger-så-mye-så-kommer-du-til-å-leve-til-noen-slår-deg-i-hjel
ukjentspishalvpartenmyesovdobbeltdrikktregangermyeoglefirekommerdutillevenoenslårdeghjelspis halvpartenhalvparten såså myesov dobbeltdobbelt såså myedrikk tretre gangerganger såså myemye ogog lele firefire gangerganger såså myemyeså kommerkommer dudu tiltil åå leveleve tiltil noennoen slårslår degdeg ii hjelspis halvparten såhalvparten så myesov dobbelt sådobbelt så myedrikk tre gangertre ganger såganger så myeså mye ogmye og leog le firele fire gangerfire ganger såganger så myeså myeså kommerså kommer dukommer du tildu til åtil å leveå leve tilleve til noentil noen slårnoen slår degslår deg ideg i hjelspis halvparten så myesov dobbelt så myedrikk tre ganger såtre ganger så myeganger så mye også mye og lemye og le fireog le fire gangerle fire ganger såfire ganger så myeganger så myeså kommer duså kommer du tilkommer du til ådu til å levetil å leve tilå leve til noenleve til noen slårtil noen slår degnoen slår deg islår deg i hjeldrikk tre ganger så myetre ganger så mye ogganger så mye og leså mye og le firemye og le fire gangerog le fire ganger såle fire ganger så myefire ganger så myeså kommer du tilså kommer du til åkommer du til å levedu til å leve tiltil å leve til noenå leve til noen slårleve til noen slår degtil noen slår deg inoen slår deg i hjel

Noen ganger savner jeg deg så mye at jeg bare vil rive deg ut av drømmen og gi deg en klem. -Ukjent
noen-ganger-savner-jeg-deg-så-mye-at-jeg-bare-vil-rive-deg-ut-av-drømmen-og-gi-deg-klem
Om å pakke til ferie: Legg ut alle dine klær og alle dine penger. Ta så vekk halvparten av klærne og ta med dobbelt så mye penger. -Ferie
om-å-pakke-til-ferie-legg-ut-alle-dine-klær-og-alle-dine-penger-ta-så-vekk-halvparten-av-klærne-og-ta-med-dobbelt-så-mye-penger
Noen ganger tenker jeg at hvis det fantes et tredje kjønn, ville ikke menn få så mye som et blikk fra meg. -Amanda Vail
noen-ganger-tenker-jeg-at-hvis-det-fantes-et-tredje-kjønn-ville-ikke-menn-få-så-mye-som-et-blikk-fra-meg
Selvfølgelig har jeg grunn til å være sjalu. Hun er ikke bare mye yngre enn meg. Jeg er også mye eldre. -Sjalusi
selvfølgelig-har-jeg-grunn-til-å-være-sjalu-hun-er-ikke-bare-mye-yngre-enn-meg-jeg-er-også-mye-eldre
Mitt råd om du insisterer på å slanke deg: Spis så mye du vil - bare ikke svelg det. -Harry Secombe
mitt-råd-om-du-insisterer-på-å-slanke-deg-spis-så-mye-du-vil-bare-ikke-svelg-det
Heller bærer den dovne for mye enn han går to ganger. -Dovenskap
heller-bærer-den-dovne-for-mye-enn-han-går-to-ganger