Spør ikkje kva politikarane kan gjere for deg, men kva du kan gjere for politikarane. Så tenkjer eg også det skal bli politikk.


spør-ikkje-kva-politikarane-kan-gjere-for-deg-men-kva-du-kan-gjere-for-politikarane-så-tenkjer-eg-også-det-skal-bli-politikk
politikerspørikkjekvapolitikaranekangjerefordegmendupolitikaranetenkjeregogsådetskalblipolitikkspør ikkjeikkje kvakva politikaranepolitikarane kankan gjeregjere formen kvakva dudu kankan gjeregjere forså tenkjertenkjer egeg ogsåogså detdet skalskal blibli politikkspør ikkje kvaikkje kva politikaranekva politikarane kanpolitikarane kan gjerekan gjere forgjere for degmen kva dukva du kandu kan gjerekan gjere forgjere for politikaraneså tenkjer egtenkjer eg ogsåeg også detogså det skaldet skal bliskal bli politikkspør ikkje kva politikaraneikkje kva politikarane kankva politikarane kan gjerepolitikarane kan gjere forkan gjere for degmen kva du kankva du kan gjeredu kan gjere forkan gjere for politikaraneså tenkjer eg ogsåtenkjer eg også deteg også det skalogså det skal blidet skal bli politikkspør ikkje kva politikarane kanikkje kva politikarane kan gjerekva politikarane kan gjere forpolitikarane kan gjere for degmen kva du kan gjerekva du kan gjere fordu kan gjere for politikaraneså tenkjer eg også dettenkjer eg også det skaleg også det skal bliogså det skal bli politikk

Bakom denne store svingen på ein ukjend framtidsveg ventar det kan henda ingen som kan styra dine steg. Kva du gjer og kva som hender, kor du fer og koss det ender - det er berre opp til deg. -Vei
bakom-denne-store-svingen-på-ein-ukjend-framtidsveg-ventar-det-kan-henda-ingen-som-kan-styra-dine-steg-kva-du-gjer-og-kva-som-hender-kor-du-fer-og
Å eksistere, å ha ein identitet, skal eg alltids klare, så lenge eg sjølv kan få bestemme kva det skal innebere. -Ragnfrid Trohaug
Å-eksistere-å-ein-identitet-skal-eg-alltids-klare-så-lenge-eg-sjølv-kan-få-bestemme-kva-det-skal-innebere
Det dummaste ein kan gjere er å tru at kvinnesaka er kjempa ein gong for alle. -Herborg Kråkevik
det-dummaste-ein-kan-gjere-er-å-tru-at-kvinnesaka-er-kjempa-ein-gong-for-alle
Eg vil innstendig håpe at både vi og politikarane kan få halde fram med å vere litt uærlege, slik innimellom. -Politiker
eg-vil-innstendig-håpe-at-bå-vi-og-politikarane-kan-få-halde-fram-med-å-vere-litt-uærlege-slik-innimellom
Ein må skrive nokså mye for å sjå kva ein ikkje skal skrive. -Skrive
ein-må-skrive-nokså-mye-for-å-sjå-kva-ein-ikkje-skal-skrive