Sorger er som sykdommer; man må ta dem til etterretning: det verste man kan gjøre, er å sette seg opp mot dem.


sorger-er-som-sykdommer-man-må-ta-dem-til-etterretning-det-verste-man-kan-gjøre-er-å-sette-seg-opp-mot-dem
ludwig wittgensteinsorgerersomsykdommermantademtiletterretningdetverstekangjøresettesegoppmotdemsorger erer somsom sykdommerman måmå tata demdem tiltil etterretningdet versteverste manman kankan gjøreer åå settesette segseg oppopp motmot demsorger er somer som sykdommerman må tamå ta demta dem tildem til etterretningdet verste manverste man kanman kan gjøreer å setteå sette segsette seg oppseg opp motopp mot demsorger er som sykdommerman må ta demmå ta dem tilta dem til etterretningdet verste man kanverste man kan gjøreer å sette segå sette seg oppsette seg opp motseg opp mot demman må ta dem tilmå ta dem til etterretningdet verste man kan gjøreer å sette seg oppå sette seg opp motsette seg opp mot dem

Det eneste man kan gjøre med gode råd, er å gi dem videre. Selv har man aldri noen nytte av dem. -Oscar Wilde
det-eneste-man-kan-gjøre-med-gode-råd-er-å-gi-dem-videre-selv-har-man-aldri-noen-nytte-av-dem
Man kan ikke gi mennesker varig hjelp ved å gjøre det for dem som de selv burde gjøre. -Seg selv og andre
man-kan-ikke-gi-mennesker-varig-hjelp-ved-å-gjøre-det-for-dem-som-selv-burde-gjøre
Minnene ligger ikke igjen der man forlot dem. Man har slept dem med seg gjennom livets krokveier. Som en kjelke å dra på, mye har ramlet av, og mye har kommet til. -Minne
minnene-ligger-ikke-igjen-der-man-forlot-dem-man-har-slept-dem-med-seg-gjennom-livets-krokveier-som-kjelke-å-dra-på-mye-har-ramlet-av-og-mye-har
En kan gjøre alt med barn. En må elske dem, skal en vinne dem - og vinne dem for å kunne gjøre dem noe godt. -Oppdragelse
en-kan-gjøre-alt-med-barn-en-må-elske-dem-skal-vinne-dem-og-vinne-dem-for-å-kunne-gjøre-dem-noe-godt
Man kan bare forstå mennesker hvis man kan føle dem i seg. -John Steinbeck
man-kan-bare-forstå-mennesker-hvis-man-kan-føle-dem-i-seg
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt