Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden.


sorgen-er-som-pil-du-blir-bare-såret-om-du-prøver-å-stanse-den-i-flukten-men-om-du-lar-den-følge-bane-ut-da-vil-den-falle-til-slutt-uskadelig
sorgsorgenersompildublirbaresåretomprøverstansedenfluktenmenlarfølgebaneutdavilfalletilsluttuskadeligjordensorgen erer somsom enen pildu blirblir barebare såretsåret omom dudu prøverprøver åå stansestanse denden ii fluktenmen omom dudu larlar denden følgefølge sinsin banebane utda vilvil denden fallefalle tiltil slutttil jordensorgen er somer som ensom en pildu blir bareblir bare såretbare såret omsåret om duom du prøverdu prøver åprøver å stanseå stanse denstanse den iden i fluktenmen om duom du lardu lar denlar den følgeden følge sinfølge sin banesin bane utda vil denvil den falleden falle tilfalle til slutt

Sorgen til den rike som ingen vil motta noe fra, er større en sorgen til den fattige som ingen vil gi noe til. -Kahlil Gibran
sorgen-til-den-rike-som-ingen-vil-motta-noe-fra-er-større-sorgen-til-den-fattige-som-ingen-vil-gi-noe-til
Ungdom er som most: Den lar seg ikke stanse, den må gjære og renner over. -Ungdom
ungdom-er-som-most-den-lar-seg-ikke-stanse-den-må-gjære-og-renner-over
Hvis du vil smake kjærlighet, drikk av den rene bekken som ungdommen lar renne for dine føtter. Ikke vent til den blir en gjørmete elv før du stanser for å fange bølgene. -Kjærlighet
hvis-du-vil-smake-kjærlighet-drikk-av-den-rene-bekken-som-ungdommen-lar-renne-for-dine-føtter-ikke-vent-til-den-blir-gjørmete-elv-før-du-stanser
Det første en ung hustru må sørge for, er å stanse sin manns venner i flukten. -Micheline Presle
det-første-ung-hustru-må-sørge-for-er-å-stanse-manns-venner-i-flukten
Den som vil forberede helvete på jorden for menneskene, behøver bare å gi dem lov til alt. -Helvete
den-som-vil-forberede-helvete-på-jorden-for-menneskene-behøver-bare-å-gi-dem-lov-til-alt
I det store og det hele så liker jeg julen ... På sin klønete måte prøver den å nærme seg Fred og Godvilje. Men den blir mer klønete for hvert år. -Jul
i-det-store-og-det-hele-så-liker-jeg-julen-på-klønete-måte-prøver-den-å-nærme-seg-fred-og-godvilje-men-den-blir-mer-klønete-for-hvert