Som vi for verden viser oss er den mot oss igjen. Den er en skog som svarer slik som det blir ropt i den.


som-vi-for-verden-viser-oss-er-den-mot-oss-igjen-den-er-skog-som-svarer-slik-som-det-blir-ropt-i-den
herman wildenveysomviforverdenviserosserdenmotigjendenskogsomsvarerslikdetblirroptdensom vivi forverden viserviser ossoss erer denden motmot ossoss igjenden erer enen skogskog somsom svarersvarer slikslik somsom detdet blirblir roptropt ii densom vi forvi for verdenfor verden viserverden viser ossviser oss eross er dener den motden mot ossmot oss igjenden er ener en skogen skog somskog som svarersom svarer sliksvarer slik somslik som detsom det blirdet blir roptblir ropt iropt i densom vi for verdenvi for verden viserfor verden viser ossverden viser oss erviser oss er denoss er den moter den mot ossden mot oss igjenden er en skoger en skog somen skog som svarerskog som svarer sliksom svarer slik somsvarer slik som detslik som det blirsom det blir roptdet blir ropt iblir ropt i densom vi for verden viservi for verden viser ossfor verden viser oss erverden viser oss er denviser oss er den motoss er den mot osser den mot oss igjenden er en skog somer en skog som svareren skog som svarer slikskog som svarer slik somsom svarer slik som detsvarer slik som det blirslik som det blir roptsom det blir ropt idet blir ropt i den

Så vi en bra film, virvlet den opp noe i oss og satte ting i bevegelse, for slik er det jo, verden er alltid den samme, det er måten vi betrakter den på, som forandrer seg. -Karl Ove Knausgård
så-vi-bra-film-virvlet-den-opp-noe-i-oss-og-satte-ting-i-bevegelse-for-slik-er-det-jo-verden-er-alltid-den-samme-det-er-måten-vi-betrakter-den-på
La oss være ved godt mot, for husk at den motgang som er tyngst å bære, er den som aldri kommer. -James Russell Lowell
la-oss-være-ved-godt-mot-for-husk-at-den-motgang-som-er-tyngst-å-bære-er-den-som-aldri-kommer
Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik. -Guds kjærlighet
gud-elsker-oss-slik-som-vi-er-men-han-elsker-oss-for-mye-til-å-oss-være-slik
Den beste regjering er den som lærer oss å regjere oss selv. -Regjering
den-beste-regjering-er-den-som-lærer-oss-å-regjere-oss-selv