Som gammel kan du si hva du vil, for det kan ikke ødelegge din framtidige karriere.


som-gammel-kan-du-hva-du-vil-for-det-kan-ikke-ødelegge-din-framtidige-karriere
margaret atwoodsomgammelkanduhvavilfordetikkeødeleggedinframtidigekarrieresom gammelgammel kankan dudu sisi hvahva dudu vildet kankan ikkeikke ødeleggeødelegge dindin framtidigeframtidige karrieresom gammel kangammel kan dukan du sidu si hvasi hva duhva du vilfor det kandet kan ikkekan ikke ødeleggeikke ødelegge dinødelegge din framtidigedin framtidige karrieresom gammel kan dugammel kan du sikan du si hvadu si hva dusi hva du vilfor det kan ikkedet kan ikke ødeleggekan ikke ødelegge dinikke ødelegge din framtidigeødelegge din framtidige karrieresom gammel kan du sigammel kan du si hvakan du si hva dudu si hva du vilfor det kan ikke ødeleggedet kan ikke ødelegge dinkan ikke ødelegge din framtidigeikke ødelegge din framtidige karriere

Du er så ung som din tro, så gammel som du vil, så ung som ditt håp og så gammel som din håpløshet.Når vannet blir skremt, kan det ødelegge diket, når hjertet blir skremt, kan det ødelegge vennskapet.Du kan skrike ditt visvas fra parker og torg du kan mene hva fanden du vil du kan mene at jorden er dørgende flat - og endog at den ikke er til.Velferdsstaten er en skjør bygning. Den kan gå i stykker. Vi må forsvare den mot jeg-partiet som vil ødelegge vi-samfunnet.Folk kan si hva de vil om kristendommens forfall, men en religion som har frembrakt grønn chartreuse, kan aldri dø.Hjelp er gavnløs for den mann, som ikke vil, hva ei han kan.