Som betingelse for all virksomhet må vi kunne spise, drikke og puste uten å dø av det.


som-betingelse-for-all-virksomhet-må-vi-kunne-spise-drikke-og-puste-uten-å-dø-av-det
sidsel mørcksombetingelseforallvirksomhetvikunnespisedrikkeogpusteutenavdetsom betingelsebetingelse forall virksomhetvirksomhet måmå vivi kunnekunne spisedrikke ogog pustepuste utenuten ådø avav detsom betingelse forbetingelse for allfor all virksomhetall virksomhet måvirksomhet må vimå vi kunnevi kunne spisedrikke og pusteog puste utenpuste uten åuten å døå dø avdø av detsom betingelse for allbetingelse for all virksomhetfor all virksomhet måall virksomhet må vivirksomhet må vi kunnemå vi kunne spisedrikke og puste utenog puste uten åpuste uten å døuten å dø avå dø av detsom betingelse for all virksomhetbetingelse for all virksomhet måfor all virksomhet må viall virksomhet må vi kunnevirksomhet må vi kunne spisedrikke og puste uten åog puste uten å døpuste uten å dø avuten å dø av det

Hvis dette var å være voksen, var den eneste bedringen hun kunne spore, at hun nå kunne spise dessert uten å spise opp grønnsakene. -Voksen
hvis-dette-var-å-være-voksen-var-den-eneste-bedringen-hun-kunne-spore-at-hun-nå-kunne-spise-dessert-uten-å-spise-opp-grønnsakene
Mennesket er ikke skapt for å spise lammefett uten å drikke akevitt. -Lars Sponheim
mennesket-er-ikke-skapt-for-å-spise-lammefett-uten-å-drikke-akevitt
Det beste et menneske kan gjøre er å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. -Bibelen
det-beste-et-menneske-kan-gjøre-er-å-spise-og-drikke-og-unne-seg-gode-dager-midt-i-alt-sitt-strev
Slutt aldri å drikke øl, spise, beruse deg, elske og feire de gode dager. -Nytelse
slutt-aldri-å-drikke-øl-spise-beruse-deg-elske-og-feire-gode-dager
Verden får si hva den vil. Har Gud kunnet skape store, deilige gjedder og deilig rhinskvin, så kan jeg også spise og drikke det. -Matretter
verden-får-hva-den-vil-har-gud-kunnet-skape-store-deilige-gjedder-og-deilig-rhinskvin-så-kan-jeg-også-spise-og-drikke-det
Den eneste måten å beholde helsen på, er å spise det du ikke har lyst på, drikke det du ikke liker og gjøre det du helst vil slippe. -Mark Twain
den-eneste-måten-å-beholde-helsen-på-er-å-spise-det-du-ikke-har-lyst-på-drikke-det-du-ikke-liker-og-gjøre-det-du-helst-vil-slippe