Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne.


som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
thornton wildersomallevakrekvinnersomustanseligerblitthylletforskjønnhetregnethunmedutenkynismeatdenneskjønnhetvardenenesteårsaktilmandetheletattfestetsegvedhennesom allealle vakrevakre kvinnerkvinner somsom ustanseligustanselig erer blittblitt hyllethyllet forsin skjønnhetregnet hunhun meduten kynismeat dennedenne skjønnhetskjønnhet varvar denden enesteeneste årsakårsak tiltil atat manman ii detdet helehele tatttatt festetfestet segseg vedved hennesom alle vakrealle vakre kvinnervakre kvinner somkvinner som ustanseligsom ustanselig erustanselig er blitter blitt hylletblitt hyllet forhyllet for sinfor sin skjønnhetregnet hun medat denne skjønnhetdenne skjønnhet varskjønnhet var denvar den enesteden eneste årsakeneste årsak tilårsak til attil at manat man iman i deti det heledet hele tatthele tatt festettatt festet segfestet seg vedseg ved henne

Forresten var det penger og bare penger som livet dreiet seg om, som alle frivillige rangerte seg etter, den eneste atkomst og berettigelse til å åpne sin munn med en selvstedig mening. -Penger og økonomi
forresten-var-det-penger-og-bare-penger-som-livet-dreiet-seg-om-som-alle-frivillige-rangerte-seg-etter-den-eneste-atkomst-og-berettigelse-til-å-åpne
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Det eneste jeg ikke ga henne, og som var det eneste hun ville ha, var min kjærlighet. -Karl Ove Knausgård
det-eneste-jeg-ikke-ga-henne-og-som-var-det-eneste-hun-ville-var-min-kjærlighet
En kvinne gjør hva hun vil med den mest viljesterke mann i verden, hvis hun eier megen intelligens, noe skjønnhet og litt kjærlighet. -Kvinner
en-kvinne-gjør-hva-hun-vil-med-den-mest-viljesterke-mann-i-verden-hvis-hun-eier-megen-intelligens-noe-skjønnhet-og-litt-kjærlighet