Solen, med alle sine planeter som kretser rundt den og er avhengig av den, kan fremdeles modne en drueklase som om den ikke hadde noe annet i universet å gjøre.


solen-med-alle-sine-planeter-som-kretser-rundt-den-og-er-avhengig-av-den-kan-fremdeles-modne-drueklase-som-om-den-ikke-hadde-noe-annet-i-universet-å
solsolenmedallesineplanetersomkretserrundtdenogeravhengigavdenkanfremdelesmodnedrueklaseomikkehaddenoeannetuniversetgjøremed allealle sinesine planeterplaneter somsom kretserkretser rundtrundt denden ogog erer avhengigavhengig avav denkan fremdelesfremdeles modnemodne enen drueklasedrueklase somsom omom denden ikkeikke haddehadde noenoe annetannet ii universetuniverset åå gjøremed alle sinealle sine planetersine planeter somplaneter som kretsersom kretser rundtkretser rundt denrundt den ogden og erog er avhengiger avhengig avavhengig av denkan fremdeles modnefremdeles modne enmodne en drueklaseen drueklase somdrueklase som omsom om denom den ikkeden ikke haddeikke hadde noehadde noe annetnoe annet iannet i universeti universet åuniverset å gjøre

Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
Jeg vil ikke være med på å utvanne likestillingen eller omdøpe den til noe annet. Hvis noen oppfatter den som usexy, får vi sørge for at den blir mer moderne. -Kristin Mile
jeg-vil-ikke-være-med-på-å-utvanne-likestillingen-eller-omdøpe-den-til-noe-annet-hvis-noen-oppfatter-den-som-usexy-får-vi-sørge-for-at-den-blir
Det er noe med den såkalte selvgodheten vår her oppe som ikke bare er av det onde. Det spørs om det hadde vært noe særlig igjen av oss uten den. -Norge og nordmenn
det-er-noe-med-den-såkalte-selvgodheten-vår-her-oppe-som-ikke-bare-er-av-det-onde-det-spørs-om-det-hadde-vært-noe-særlig-igjen-av-oss-uten-den
Den som ikke kan det ene, kan noe annet. -Kunne
den-som-ikke-kan-det-ene-kan-noe-annet
Den som ikke finner nytelsen noe annet sted, søker den i smerten. -Smerte
den-som-ikke-finner-nytelsen-noe-annet-sted-søker-den-i-smerten