Solen dreper mikrobene, legemets og sjelens: solen gjør sterk og oppfinnsom, solen er selskap, solen gir tro.


solen-dreper-mikrobene-legemets-og-sjelens-solen-gjør-sterk-og-oppfinnsom-solen-er-selskap-solen-gir-tro
solsolendrepermikrobenelegemetsogsjelenssolengjørsterkoppfinnsomerselskapgirtrosolen dreperdreper mikrobenelegemets ogog sjelenssolen gjørgjør sterksterk ogog oppfinnsomsolen erer selskapsolen girgir trosolen dreper mikrobenelegemets og sjelenssolen gjør sterkgjør sterk ogsterk og oppfinnsomsolen er selskapsolen gir trosolen gjør sterk oggjør sterk og oppfinnsomsolen gjør sterk og oppfinnsom

Solen, denne punktlige tjener ... -Sol
solen-denne-punktlige-tjener