Små barn lever uavbrutt i inspirasjonen, og den holder seg så lenge den får lov, den kan holde livet ut.


små-barn-lever-uavbrutt-i-inspirasjonen-og-den-holder-seg-så-lenge-den-får-lov-den-kan-holde-livet-ut
aksel sandemosesmåbarnleveruavbruttinspirasjonenogdenholderseglengefårlovkanholdelivetutsmå barnbarn leverlever uavbruttuavbrutt ii inspirasjonenog denden holderholder segseg såså lengelenge denden fårfår lovden kankan holdeholde livetlivet utsmå barn leverbarn lever uavbruttlever uavbrutt iuavbrutt i inspirasjonenog den holderden holder segholder seg såseg så lengeså lenge denlenge den fården får lovden kan holdekan holde livetholde livet utsmå barn lever uavbruttbarn lever uavbrutt ilever uavbrutt i inspirasjonenog den holder segden holder seg såholder seg så lengeseg så lenge denså lenge den fårlenge den får lovden kan holde livetkan holde livet utsmå barn lever uavbrutt ibarn lever uavbrutt i inspirasjonenog den holder seg såden holder seg så lengeholder seg så lenge denseg så lenge den fårså lenge den får lovden kan holde livet ut

Et stigetrinn er ikke der for å hvile seg på, men for å holde foten din lenge nok til at du kan sette den andre litt høyere. -Thomas Henry Huxley
et-stigetrinn-er-ikke-der-for-å-hvile-seg-på-men-for-å-holde-foten-din-lenge-nok-til-at-du-kan-sette-den-andre-litt-høyere
Jeg har ikke det minste imot å leve i en manns verden så lenge jeg får lov til å være kvinne i den. -Kvinner
jeg-har-ikke-det-minste-imot-å-leve-i-manns-verden-så-lenge-jeg-får-lov-til-å-være-kvinne-i-den
Enkelte holder sin sti så ren at de aldri får seg til å gå på den. -Nils-Fredrik Nielsen
enkelte-holder-sti-så-ren-at-aldri-får-seg-til-å-gå-på-den
Å behandle folk er som å ha søle i hånden – klemmer du, spruter den ut – lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det. -Seg selv og andre
Å-behandle-folk-er-som-å-søle-i-hånden-klemmer-du-spruter-den-ut-lar-du-den-være-renner-den-bort-men-holder-du-den-varsomt-kan-du-klare-det
Kun to ting er nødvendig for å holde sin hustru glad. Den ene er å la henne tro at hun får viljen sin, den andre er å la henne få den. -Kvinner og menn
kun-to-ting-er-nødvendig-for-å-holde-hustru-glad-den-ene-er-å-henne-tro-at-hun-får-viljen-den-andre-er-å-henne-få-den
Den som vet hvorfor han lever, kan holde ut et nesten hvilket som helst hvordan. -Friedrich Nietzsche
den-som-vet-hvorfor-han-lever-kan-holde-ut-et-nesten-hvilket-som-helst-hvordan