Slik er det altså å være gift, tenkte Lily, en mann og kvinne som står sammen og ser på en liten pike leke med en ball.


slik-er-det-altså-å-være-gift-tenkte-lily-mann-og-kvinne-som-står-sammen-og-på-liten-pike-leke-med-ball
virginia woolfslikerdetaltsåværegifttenktelilymannogkvinnesomstårsammenlitenpikelekemedballslik erer detdet altsåaltså åå værevære gifttenkte lilyen mannmann ogog kvinnekvinne somsom stårstår sammensammen ogog seren litenliten pikepike lekeleke medmed enen ballslik er deter det altsådet altså åaltså å væreå være giften mann ogmann og kvinneog kvinne somkvinne som stårsom står sammenstår sammen ogsammen og serog ser påpå en litenen liten pikeliten pike lekepike leke medleke med enmed en ballslik er det altsåer det altså ådet altså å værealtså å være giften mann og kvinnemann og kvinne somog kvinne som stårkvinne som står sammensom står sammen ogstår sammen og sersammen og ser påog ser på enser på en litenpå en liten pikeen liten pike lekeliten pike leke medpike leke med enleke med en ballslik er det altså åer det altså å væredet altså å være giften mann og kvinne sommann og kvinne som stårog kvinne som står sammenkvinne som står sammen ogsom står sammen og serstår sammen og ser påsammen og ser på enog ser på en litenser på en liten pikepå en liten pike lekeen liten pike leke medliten pike leke med enpike leke med en ball

Ekteskapsbruddet er ikke den timen en kvinne er sammen med sin elsker, men den natten hun etterpå tilbringer sammen med sin mann. -Utroskap
ekteskapsbruddet-er-ikke-den-timen-kvinne-er-sammen-med-elsker-men-den-natten-hun-etterpå-tilbringer-sammen-med-mann
Hvis en gift kvinne klarer seg med husholdningspengene, bør hennes mann passe på. -Kvinner
hvis-gift-kvinne-klarer-seg-med-husholdningspengene-bør-hennes-mann-passe-på
Golf er et spill hvor målet er å få en veldig liten ball oppi et veldig lite hull, med våpen som ikke passer til formålet. -Golf
golf-er-et-spill-hvor-målet-er-å-få-veldig-liten-ball-oppi-et-veldig-lite-hull-med-våpen-som-ikke-passer-til-formålet
Bak enhver stor mann står en kvinne. Foran enhver stor kvinne, står en mann. -Kvinner og menn
bak-enhver-stor-mann-står-kvinne-foran-enhver-stor-kvinne-står-mann